Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuuf dhimmamtoonni hunduu qooda isaanii bahuu qabu.

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuuf dhimmamtoonni hunduu qooda isaanii bahuu akka qaban hayyuun Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa tokko beeksisan.

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuuf dhimmamtoonni hunduu qooda isaanii bahuu akka qaban hayyuun Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa tokko beeksisan.

Waajjira Pireezedaantii Ittaanaa Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaatti Ittigaafatamaan Dhimmoota Walta’insaafi Madda Galii oobbo Muldhataa Huseen OBNtti addatti akka himanitti, Haroo Dambal akkaataa barbaadamuun misoomsuufi ummanni naannoo akka irra fayyadamu gochuuf qaamoonni dhimmichi isaan ilaallatu qindominaan hojjechuu qabu jedhan.

Haroon Dambal hawwata tuurizimii Oromiyaa isa guddaadha kan jedhan obbo Muldhataan, Yuunivarsitiin Naannoo Oromiyaa hawwata kan beeksisuufi badirraa baraaruuf Dhaabbata Miti-Mootummaa Gamtaa Haroowwaniifi Laggeen Goganii jedhamu waliin hojjechaa jira jedhan.

Haroo Dambal kunuunsuufi eeguudhaaf misoomni naannawa Haroo Dambalitti geggeeffamu akka miidhaa hinqaqqabsiifne hojiin hubannoo uumuus raawwachaa akka jiru obbo Muldhataan himaniiru.

Kana malees, Haroo Dambal hawwata tuurizimii guddaa gochuun galii irraa maddisisuun ummata naannoo fayyadamaa gochuuf hojiin beeksisuufi qo’annoofi qorannoo Haroo Dambal irratti raawwatu cimuu qaba jedhan.

Yuunivarsitiin Naannoo Oromiyaa hojii ijoo raawwatu keessaa tokko tajaajila hawaasa naannooti kan jedhan obbo Muldhataan,bara 2013tti Haroon Dambal akka misoomuuf Yuunivarsitiin Naannoo Oromiyaa haala dhimmamtoota hunda hirmaachiseen, Dhaabbileen Barnoota Olaanoo kan qo’annoofi qorannoo adda addaa itti dhiyeessan Konfiransiin idil-addunyaa tokkos ni qophaa’a jedhaniiru.

Yuunivarsitiin Naannoo Oromiyaa gahee isaa bahuuf misooma Haroo Dambaliif jiraattoota magaalaa, Bulchinsa Magaalaa Baatuu, Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa, Abbootii Qabeenyaa, dhaabbilee miti-mootummaafi dhaabbilee barnoota olaanoo biroo waliin qindominaan hojjennas jedhan obbo Muldhataan.

Haroon Dambal Godina Shawaa Bahaa, Magaalaa Baatuu dhihoo Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaatti magaalaa Finfinneerraa kiilomeetira 160 fagaatee lafa iskuweer kiilomeetiira 435 irra qubatee jira.

Haroon Dambal haroo guddicha sulula qiinxamaafi hanga meetiira afurii gadi fagaatuudha. Iddoola Tuulluu Guddoo jedhamu qurxummii, allaattiwwan gosa adda addaafi roobiifaa kan of keessaa qabu hawwataa guddaa Oromiyaan qabdu keessaa tokko Haroo Dambal.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments