Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa

Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa harka qalleeyyii sababa Covid-19n rakkoof saaxilamaniif deeggarsa birrii kuma 600 oliin gochusaa beeksiise.

Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa harka qalleeyyii sababa Covid-19n rakkoof saaxilamaniif deeggarsa birrii kuma 600 oliin gochusaa beeksiise.
 
Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaatti Daareekteerri Qunnamtii Ummataa fi Koominikeeshinii, Obbo Efreem Gammachuu OBNtti addatti akka himanitti Yuunvarsiitiin Naannoo Oromiyaa hojii leenjiisuu, barsiisuu fi qo’annoo fi qorannoo biratti, Ummata naannoo hanga humna isaa deeggaraa jira jedhan.
 
Haaluma kanaan Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa rakkoo diinagdee Vaayirasiin Koroonaa qaqqabsiise
furuudhaaf,meeshaalee uffataa, nyaataa fi qulqullinaa birrii kuma 600 olitti tilmaamamu bituudhaan aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa fi Bulchiinsa Magaalaa Baatuudhaaf kennuudhaan harka qalleeyyiif deeggarsa gochuu Obbo Efreem dubbataniiru.
 
Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaatiin meeshaaleen bitamanii harka qalleeyyiif deeggarsaan kennaman kunnniis meeshaalee mana keessaa, midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa dhibee Covid-19 ofirraa ittiin ittisan jedhan.
 
Deeggarsi harka qalleeyyiif godhamu kun bara itti aanuus cimee itti fufa jedhaniiru obbo Efreem.
 
Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa humna dandeettii raawwachistummaa pablik sarvaantii Mootummaa gama leenjii,barnoota,qorannoo fi qo’annoo,tajaajila gorsaa,hojii rifoormii fi falaasama kaayizanii mirkaneessuutiin cimsuuf hojii gurguddoo raawwachaarratti argamaas jedhan.
 
Kana malees, Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa pabliik sarvaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa beekumsaa fi Ogummaadhaan deeggarame, hawaasa iftoominaan tajaajilu akka danda’an taasisuu keessatti gahee olaanaa bahaa kan jiru tahuus Daareekteerri Qunnamtii Ummataa fi Koominikeeshinii Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa, Obbo Efreem Gammachuu himaniiru.
 
Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa bara 1997 irraa eegalee leevalii irraa hanga diigirii lamaffaatti barattoota kuma 47 fi 997 barsiisee eebbisiseera.
 
Masfin Tashoomaatu gabaase.
Facebook Comments