Godinni Jimmaa barana buna kuntaala kuma 500 fi kuma 57 gabaa giddu galeessaaf dhiheessufi jedhame.

OBN Sad.19, 2012 – Qonnaan bultoonni godina Jimmaa 134 dhunfaan buna isaanii gabaa alaaf kallattiin dhiyeessuufi jedhame.

Omishaalee Itiyoophiyaan Gabaa Alaaf dhiyeessitu keessaa Sadarkaa 1ffaa irratti kan argamu Bunni rakkoo qulqullina Oomishaa fi daldala seeraan alaa Damiicha keessa jiru irraa kan ka’e biyyaafis ta’e Qonnaan bultootaaf bu’aa barbadamu argamsiisa hin jiru.

Mootummaan Rakkoo kana furuuf qonnaan bultoonni dhuunfaa fi waldaan gurma’anii buna isaanii gabaa alaaf akka dhiyeefataniif hojjechaa jira.

Godinaalee Oromiyaa Buna Baayyinaan Omishan fi Gabaa Gidduu Galeessaaf dhiyeessaa jiran keessaa bakka Argama bunaa Koofii Arabiikaa kan taatee Godinni Jimmaa  ishee tokko .

Kaaliid Shifaa fi maatiin isaa qonnaan bultoota Godina Jimmaa  Aanaa Gommaa bara darbe irraa egalee buna isaanii Dhuunfaan gabaa alaaf dhiyeefata jirani dha.

Obbo Xayiiboo Abbaa Bulguu barootaaf buna keenyaa fadaltootatu nu saamaa ture jedhan.

Barana garu Eeyyama bafadhe buna koo kallattiin alatti erguuf qophii gochaan jira jedhan.

WHG Hundaa Olii bara 2005 Aanaa Gommatti qonnaan bultoota 128’n hunda’e Obbo Amiinuu Abbaa Qannoo Miseensa Waldiichaati Erga waldaan gurmoofne, buna qulqullina isaa eegate gabaa alaaf dhiyeessuun irraa fayyadamaa jirra jedhan.

Bulchaa Aanaa Gommaa Obbo Toofiiq Raayyaa qonnaan bultoonni bunaa isaanirraa akka fayyadamaniif hojii hojjetama jiruun Qonnaan Bultoota 70 Eeyyama Buna kallattiin alatti erguuf isaan dandessisu baafachu himan.

Bulcha Itti Aanaan Godina Jimmaa Obbo Tsaggaayee Uummataa Qonnaan bulaan Buna irraa akka fayyadamuuf qulqullinaa fi gabaa isaa irratti xiyyeeffatame hojjetamaa jirachuu dubbatan.

Godinni Jimmaatti Barana buna kuntaala kuma 500 fi kuma 57 ta’u,  gabaa Giddu Galeessaaf dhiyeessuuf hojjechaa  jiraachuu bulchiinsi godinichaa beeksise.

Gabaasni kan Charinnat Mabraatuuti.

Facebook Comments