Aangoon bulchiinsaa Kaawuntii Naayiroobii maaliif harka pirezidaantii biyyattii gale?

OBN Gur. 18, 2012- Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan aangoo bulchiinsaa Kaawuntii Naayiroobii of harka galchan.

Bulchaan Kaawuntii Naayiroobii wayita aangoo dabarsanii kennan walii galtee mallatteessaniiti. Walii galteen kun seena qabeessa jedhan pirezidaanti Keeniyaataan.

Mootummaan biyyaalessaafi bulchiinsi kaawuntii walii galteedhaan akka aangoo bulchiinsaa walitti dabarsan seerri biyyattii ni hayyama.

Bulchaan Kaawuntii Naayiroobii Maayik Soonkoo dameewwan fayyaa, hawaasummaa, geejjibaafi karooraa dabarsanii kan pirezidaantii biyyattiitti kennan masaraa mootummaa keessatti mallattoodhaan mirkaneessanii ture.

Maayik Soonkoon yakka malaammaltummaan kan himataman yoo ta’u, hanga dhimmi isaanii ilaalamee gar tokkotti ba’anitti hojii irraa dhorkamaniiru.

Qondaalli kun firootaafi michuusaanii ofitti qabuu, dookumantii sobaa qopheessuun hojii waliin dhahuufi maallaqa mootummaan ramadu garmalee fayyadamuudhaan himataman.

Haata’u malee yakkoota ittiin himataman kana hunda haalaniiru.

Misensonni mana maree Kaawuntii Naayiroobii himata qondaala kana aangoorraa buqqisuuf gaggeeffamu irratti yaadasaanii kennuuf jedhu.

Adeemsi himata qondaala kana aangoorraa buqqisuu torbee darbe sadarkaa kaawuntiitti eegalamee ture.

Mootummaan biyyaalessaa aangoo mootummaa Kaawuntii Naayiroobii irraa fudhachuuf walii galteen mallattaa’e qeeqameera.

Namoonni hedduun kun heera mootummaa kan faallessuudha jechuun komatan.

Abbaan seeraa biyyattii tokko tarkaanfiin kun fudhatamuusaan dura hawaasaafi bulchiinsa Kaawuntii Naayiroobii waliin mari’atamuutu irra ture jechuun barruu Keeniyaa Star jedhamutti himaniiru.

Dursaan Seeneetii Kipchumba Murkomen dabarsi aangoo bulchiinsaa kun xiyyeeffannaa waan barbaaduuf yaadi namoota hedduu itti kennamuu qaba jedhan.

Kanaafis yaa’iin Paarlaamaa biyyattii gaggeffamuu akka qabu eeran.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments