Qabeenyi Muhaammaduu Buhaarii loon 270, hoolota 25, fardeen shanii fi gosoota simbirrootaati

Muhaammaduu Buhaariin iddoo misooma qonnaa, bakka oomisha kuduraalee fi muduraalee, misooma beelladaa fi misooma bosonaa bal’aa qabu.

OBN Caamsaa 22, 2011 – Qabeenyi Muhaammaduu Buhaarii loon 270, hoolota 25, fardeen shanii fi gosoota simbirrootaati.

Pireezidaantiin Naayijeriyaa Muhaammaduu Buhaarii erga bara 2015 gara aangootti dhufanii as qabeenya haaraa akka hin horanne himuu isaanii barruun ‘the Daily Trust’ jedhamu gabaase.

Muhaammaduu Buhaariin yeroo lammaffaaf kakuu seenuun dura akka qabeenya isaanii galmeessisiisaniif seeraan wayita gaafatamanitti ture kana kan ibsan.

Akka ‘the Daily Trust’ gabaaseetti qabeenyi Pireezidaantichi galmeessisan kan bara 2015 galmeessisan irraa adda miti.

Kana jechuun erga aangoo qabatanii as mana haraa, akkaawuntii baankii biyya keessaa fi alaa akkasumas qabeenya biraa hin horanne jechuudha.

Barruun kun gabaasa Waajjira Pireezidaantichaa wabeeffachuun akka gabaaseetti Pirezidaantichi mana shan Naannolee Kaduunaa, Daawuraa, Kaanoo fi Abujaa keessaa qabu.Akkasumas ooyruu qonnaa hin misoomne lama qabu.

Dabalataan Muhaammaduu Buhaariin iddoo misooma qonnaa, bakka oomisha kuduraalee fi muduraalee, misooma beelladaa fi misooma bosonaa bal’aa qabu.

Haala Kanaan Pireezidaanti Muhaammaduu Buhaariin maqaa qondaaltota Naayijeeriyaa malaammaltummaadhaan ka’aa ture gara gaariitti geeddaraniiru.

Siyaasa biyyattii malaammaltummaarraa qulqulleessuuf karoora isaan qabatanii ka’an kan milkeesseedhas jedhameera jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments