Tokkummaan keenya baay’ina keenya keessummeessurratti hundaaye sababa jibbiinsaa fi hammeenyaa osoo hin taane,

Mootummaan nagaa ummata biyyattii eegsisuuf dirqama qabaatus, nageenyi waaraan Mootummaa qofaan kan mirkanaa’u waan hin taaneef qixa hundaan abbummaa hawaasaa gaafata

”Tokkummaan keenya baay’ina keenya keessummeessurratti hundaaye sababa jibbiinsaa fi hammeenyaa osoo hin taane, tokkummaa keenya miidhagina waloo keenyaa ittiin mul’annuu fi madda cimina keenyaa taasifnee itti fufuun itti gaafatamummaa hunda keenyaa ta’uu qaba.”-Kantiibaa itti aantuun magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee.

Mootummaan nagaa ummata biyyattii eegsisuuf dirqama qabaatus, nageenyi waaraan Mootummaa qofaan kan mirkanaa’u waan hin taaneef qixa hundaan abbummaa hawaasaa gaafata jedhan Kantiibaan itti aantuun magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee.

Har’a “Nagaan keenya badhaadhina hunda keenyaaf”mata duree jedhuun qophii hundeeffama mana maree Nageenya magaalaa Finfinneerratti argamuun hawaasa wajjin mari’achusaanii fuula Feesbuukii isaanirratti ibsaniiru.

“Magaalaa Finfinneetti milkaa’ina hojii misoomaa qindoominaan galmeessisaa jirru cinaatti madda sababoota nagaa booreessanii adda baafnee marii ifa ta’eenii fi waliin taanee qabsoo gaggeessuun miira abbummaatiin nagaa barbaannu ijaaruutu nurraa eeggamas” jedhan.

Waliin taanee dhimmoota farra nagaa magaalaa Finfinnee ta’an,rakkoo hanna halkanii dabalatee, yakka hanna konkolaataan taasifamu, gareen gurmaa’uun nagaa ummataa booressuu fi weerara lafaa seeraan alaarratti tarkaanfii cimaa fudhachuun nagaa jiraattotaa mirkaneessuun waan barbaachisuuf, jiraataan magaalattii yeroo kamiyyuu caalaa caasaa nageenya eegsisu wajjin qindoominaan hojjachuun nagaa magaalattii eegsisuuf kutannoo isaa mirkaneessuu qaba jechuun dhaaman.

Miseensoota Mana Maree Dhimma nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiraniif bara hojii gaarii akka ta’u hawwuun, tokkummaan keenya baay’ina keenya keessummeessurratti hundaaye sababa jibbiinsaa fi hammeenyaa osoo hin taane tokkummaa keenya miidhagina waloo keenyaa ittiin mul’annuu fi madda cimina keenyaa taasifnee itti fufuun itti gaafatamummaa hunda keenyaa ta’uu qabas jedhan Aadde Adaanach.

Facebook Comments