sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame

Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame

[Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari’achuun murtoo dabarse.

Haaluma kanaan sirreeffamni iskeelii mindaa kun Amajjii 1 bara 2009 irraa eegalee hojiirra kan oolu akka ta’e itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan himaniiru.

Sirreeffamni iskeelii miindaa kun manneen hojii mootummaa kanaan dura “iskeelii addaatiin” mindaa ammaa ta’ee; fooyyee qabu artgataa turan hin ilaallatu jedhameera.

Sirreeffamni iskeelii mindaa barsiisotaa dhiyoo waan geggeeffameef, sirreeffamni amma taasifame barsiisota akka hin ilaallanne eeraniiru.

Akka obbo Addisuun jedhanitti, sirreeffamni mindaa kanaan inni guddaan dhibbeentaa 44.77 yammuu ta’uu, inni xiqqaan immoo dhibbeentaa 6.74.

Sirreeffama iskeelii mindaa yeroo darban irra haala adda ta’een hojjettoota mindaa gadi aanaan kanfalamuuf dhibbantaa ol ka’aan fooyyessuuf xiyyeeffannoon itti kennamee kan hojjetame ta’uunis ibsameera.

Mootummaan federaalaa ji’a Amajjii 2009 irraa kaasee sirreeffama mindaa taasisuun isaa ni yaadatama.

Sirreeffamni taasifamee tures waajjiraalee iskeelii mindaa olaanaa qaban hin ilaallatu. Kibree Zalaalamtu gabaase.

Facebook Comments

Related Articles

Must see news