Tajaajilli faayinaasii dhala irraa bilisaa mana jireenyaa daayisporaaf oolu miijate

OBN Caamsaa 09, 2011- Baankiin Daldalaa Itiyoophiyaa lammiilee Itiyoophiyaa fi dhalattoota Itiyoophiyaa biyya alaa jiraatan abbaa manaa taasisuu kan dandeesisu tajaajila baankii dhala irraa bilisaa har’a ifa taasiseera.

Daayisporaan kamiiyyuu dabtara qusannoo fayyadamuun yoo xiqqaate maallaqa %20 Paawundii Ingilizii, Doolaara Ameerikaa fi Yuuroo qusachuu yoo danda’an gaaffii faayinaasii baankichaaf dhiyeessuun keessumeessamuu akka danda’an ibsameera.

Daayisporaan ulaagalee tajaajila faayinaasii dhala irraa bilisaa guutu kamiiyyuu damee Baankii Daldala Itiyoophiyaa yookaan karaa Imbaasii Itiyoophiyaa biyya jiraatanitti argamu dhaquun dabtara qusannoo banachuun qusachuu akka danda’an ibsameera.

Kaffaltii haalduree tajaajila kanaaf oolus yeroo tokkotti yookaan yeroo adda addaa qusachuu akka danda’an ibsameera.

Liqii tajaajila kanaaf oolus waggaa 20 keessatti deebisuun akka danda’amuuf haalli mijateeras jechuun Eejansiin Pireesii Itoophiyaa gabaaseera.

 

Facebook Comments