Piroojektiin EU-CAFE hojiirra oolu ifoome

''Pirojektiin kun bunni Itiyoophiyaa gabaa addunyaarratti dorgomaa akka ta'uuf hojjata''

OBN Hagayya 30,2011- Piroojektiin EU-CAFE jedhamu wal ta’iinsa Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Federaalaafi Gamtaa Awurooppaatiin hojiirra oolu ifoome.

Pirojektii kanaan qulullinni bunaa sadarkaa barbaadamuun akka eegamuufi qonnaan bulaan buna oomishu fayyadamaa akka ta’u, bunni Itiyoophiyaa gabaa addunyaarrattis dorgomaa akka ta’uuf hojjatama.

Baajata piroojektii kanaas kan danda’u Gamtaa Awurooppaa yoo tahu, naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi Uummattoota Kibbatti hojiirra oola.

Pirojaktiin kun waggoota shanan dhufaniif kan hojiirraa oolu yoo ta’u, buna diinagdee biyya kanaaf lafee dugdaa ta’eefi sharafa alaa argamsiisu qulqullinaan biqilaa isaa dhaabuurraa hanga dhugaatiif ga’utti sadarkaa keessa darbuu qaburratti hayyoonni damee kanarratti qorannoo gaggeessan kallattii ni kaa’u jedhameera.

Godinaalee Oromiyaan qabdu keessaa godinaalee lama qofatu buna hinoomishu, pirojaktiin kunis Oromiyaaf bu’a ol aanaa qaba jedhameera. Lensaa Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments