Qalmaan booda Gogaan gatamaa jiraachuusaa jiraattonni magaalaa Adaamaa himan.

Jiraattonni Magaalaa Aadaamaa Gatiin Gogaa Gatii Geejjibaati gadi waan ta'eef gataa jirra jedhan

Qalmaan booda Gogaan gatamaa jiraachuusaa jiraattonni magaalaa Adaamaa himan.
Jiraattonni Magaalaa Adaamaa Gatiin Gogaa Gatii Geejjibaati gadi waan ta’eef gataa jirra jedhan.
Daldaltonni Gogaas Warshaaleen gogaa fi kal’ee 20 ol jiraatanis sababa rakkoo dallalotaan qaama nurraa bitu dhabnee nutis gogaa gataa jirra jedhan.
Itiyoophiyaan Qabeenya Horii Gaanfaa miliyoona 58 qabaachuun Biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa 1ffaa, Addunyaarraa sadarkaa 8ffa irratti argamti.
Baay’ina bushaayeen immoo akka Afrikaatti sadarkaa 3ffaafi akka Addunyaatti 10ffadha.
Baay’inni beelladoota kanneenis harki caalu argamni isaanii oromiyaadha.
Magaalota bakki qalmi itti heddumatu keessaa tokko magaalaa Adaamaa dha.

Jiraattonni Magaalaa Adaamaas waggoottan muraasa as qalma raawwatanii gabaan gogaa ra’ee birri 8, kan Hoolaa birri 25 dha, kun immo gati geejjibaan gadi waan taa’ef gataa jirra jedhan.
Daldaltoonni Gogaa Magaalaa Aadaamaa waggoottan 30 fi isaa ol hojii kana irratti bobba’aniis , warshaalee Gogaa fi kal’ee 20 ol biyyatti keessa osoo jirani qaama nurra bitu dhabne jedhu.
InistitiyuutiMisoom Goga Itiyoophiyaa qorannoo qorachiiseen,hanqinni dhiheessi gogaa waan mudateefi rakkoon qulqullina gogaa jira. kanaaf biyyoota alaatii gogaa galchina jedhus, Daldaltonni kunneen garuu kuni soba dubbichi shira dalaalonni ta’ee jedhanii uuman jedhu.
Daldaltoonnis motummaan rakkoo toora kanaa qoratee atattamaan fala yoo kennuu baate, isaanis gabaa keessaa bahuuf akka dirqaman himan. Bulichiinsi Magaalaa Adaamaa Bakka Qalmaa Sadarkaa isaa eeggate Qopheessuun oggessoota waldaan ijaaree qalmi seeraan alaa Naannoo akka hin faaleef, gatii madaalaawan Hoolotaa, fi ra’oottaa dabalate tajaajila qalmaa raawwachaa waan jiruuf, Hawaasni kana beekee akka fayyadamuu qabu Hojii Gaggeessan Mana Qopheessaa Magaalicha obboo Birhaanuu Damee himaniru.
Rakkoo Gabaa Gogaa furuuf waldaa hundeessuun hojjatamaa jira. Qaamni Abbummaan dhimmichi ilaallatu xiyyeffannoon hojjachuu qaba jedhan. Hawaasni gogaan qabeenya biyyaa ta’uu hubate yoo gate, deebi’ee naannoo faaluun fayyaa isaa miidhaa waan ta’eef, qalma bakka qophaa’eetti qofa raawwachuun rakkoo fayyaa sababa kanaan dhufu irraa of eeggachuu akka qabu ogeessi fayyaa magaalichaa kun dhaamaniiru jechuun kan gabaase Fiqaaduu Mirkanaati.

Facebook Comments