Qonnaan bultoonni Gurraadhaamoole saamunaa huccuu omishaa jiru

OBN Ful. 26,2012- Godina Baalee Aanaa Gurraadhaamooletti, Qonnaan bultoonni Walda Qonna Maraa Gajab,hojii horsiisa beelladaatin cinatti biqiltuu hargiisaa,Kostik soodaa fi Zeyita nyaataa irraa walitti makuun saamunaa omishaa jiranirraa fayyadamoo taaneerra jedhan.

Deeggarsi dhaabbanni miti mootummaa rakkoo horsiisee bultootaa dandamachiisuu fi diinagdeesaanii fooyyessuuf hojjetanirraa argatan,milkaa’ina hojiisaani kanaaf ka’umsa ta’u dubbatu.

Qonnaan bultoonni kunneen akka jedhanitti, baay’inaan omishanii caalmatti akka irraa hin fayyadamneef, rakkoon walitti hidhiinsa gabaa akka furamuuf gaafatan.

Bulchiinsi Aanichaa gamasaatiin rakkoo kana furee fayyadamummaasaanii mirkaneessuf hojjechaa jiraachu beeksiseera. Abdurazzaaq Muhammaditu gabaase.

Facebook Comments