Karaa Seensa Magaalaa Finfinneetiin Gidduugalli Gabaa 7 ijaaramuuf

OBN Onk. 07,2012- Qaala’insa gabaa magaalaa keessatti mul’ataa jiruu tasgabbeessuuf karaa seensa magaalaa Finfinneetiin gidduugalaa gabaa 7 ijaaruuf akka tahee Ministeerri Daldalaa fi Indaastrii beeksise.

Mootummaan karaa eejansi hojii gamtaa, Korpooreeshiini Hojiiwwan daldalaa, Dhaabbata Misooma Dhiheessiwwan Indaastirii fi waldaalee Shammattoota hojii gamtaan  omishaalee nyaataa fi nyaataan walqabatan gatii madaalawaan hawaasaaf dhiheessaa akka jiru  Ministeerichatti, Deetaan Ministira Damee To’annoo fi Hojiimaata Daldalaa obbo Esheetee Asfaaw himaniru.

Kutaalee hawaasaa sadarkaan dinagdee isaanii gadii aanaa tahe irratti argaman omishaalee nyaataa fi nyaataan walqabatan gatii madaalawaan hojii dhiheessuu calaatti waliingahuuf karaa seensa magaalaa Finfinneetiin gidduugaloota Gabaa 7 ijaaruuf akka tahees himaniru.

Kanaanis yuniyeenoonni fi waldaaleen hojii gamtaa Naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti argaman omishaalee isaanii gara giddugalaa kanatti akka dhiheeffatan ni hojjatamaas jedhan obbo Esheeten

Daareektarri Olaanaa itti anaan Eejansii Hoji Gamtaa Magaalaa Finfinnee obbo Sisaay Araggaa gamsaaniin,Kutaalee Magaalaa 10 keessatti waldaalee hojii gamtaa Shammattootaa 143 jiranin gatii madaalawaan omishaalee dhiheessuun qaala’insa gabaa magaalichatti mul’ataa jiruu tasgabeessuuf hojjatamaa jira jedhaniru.

Milkaa’ina hojii kanaafis waldaalee jiran gurmeessuun, walitti hidhaminsa gabaa uumuun, tajaajila deeggarsa seeraa fi oditii kennuun waldaaleen kunneen akka ciman eejansichi hojjataa jiras jedhaniru.

Omishaalee mootummaan deeggarsaan dhiheessuun cinaatti qullubbi, dinnichaa, barbarree fi kanneen  muduuraa fi kuduuraa  gatii madaalawaan hawaasaf dhihaataa akka jiruus himameera.

Dabalataan, Kutaalee Magaalaa tokko tokkoottis Foon kiiloogiraama 1 Birri 140, xaafii kiiloon Birri 23.8-24 akkasumas omishaalee warshaa hawaasaaf dhihaataa jira jechuun Ministeerri Daldaalaa fi Indaastirii Beeksiseera.

 

Facebook Comments