Giddugalleesi Qorannoo Qonnaa Jimmaa  sanyi bunaa oomishitummaan isaani qorannoon mirkanaa’e fi dhukkuba dandamachuu danda’an gosa 42 qonnaan bultoota biraan gahe jedha.

OBN Sad.15,2012- Qonnaan Bultoonni Godina Iluu Abbaa Boori Aanaa Mattuu sanyiwwaan bunaafi muuzi qorannoon argaman walkeessa misoomsuun fayyadamaa jiru.

Giddugalleesi Qorannoo Qonnaa Jimmaa  sanyi bunaa oomishitummaan isaani qorannoon mirkanaa’e fi dhukkuba dandamachuu danda’an gosa 42 qonnaan bultoota biraan gahera .

Giddugalleesichi sanyi bunaa mala diqaalomsuun argate ‘Abba Bunaa’ jedhamu fi sanyi muuzaa qonnaan bultoota Aanaa Mattuutiif karaa Wiirtuusaa damee Mattuu tiin rabse ture dawwateera.

  

Qonnaan Bultooni ooyiruunsaanii dawwatamees sanyiin bunaa ‘Abbaa Bunaa’ jedhamu kun sanyi muuzii waliin salphaati misoomuu kan danda’u akkasumas waggaa 2 keessatti oomisha kennuu  kan danda’u waan taheef misoomsaa jirraa jedhaniru.

Daarektarri Olaanaan Giddugala Qorannoo Qonnaa Jimmaa  Dr. Girma Hailemika’el,gidduugaleessichi, jiruuf jireenya qonnaan bultoota foyyeesuuf sanyi bunaa oomishituma isaani qorannoon mirkanaa’e fi dhukkuba dandamatan babal’isuuf xiyyeefannoon hojjechaa jira jedhan.

Gidduugallichis hanga ammatti sanyiwwaan bunaa gosa 42 qonnaan biltoota biraan gaheeras jedhaniru.

Sanyi bunaa mala diqalomsuun argame ‘Abbaa Bunaa’ jedhamu kun heektaara tokko irraa buna qishirraa kuntaalaa 26 hanga 30 kan kenuudha jedhan Dr. Girmaan.

Waajjirri Qonnaa fi Qabeenya Uumamma Godina Iluu Abbaa Boori, sanyi bunaa fooyya’aa qonnaan bultoota biraan gahuf Giddugalleesi Qorannoo Qonnaa Jimmaa  fi Wiirtuusaa Mattuutti argamu walin qindoominaan hojjachaa jiraachuu beeksiseera. Lijaalam Abarraatu gabaase.

Facebook Comments