Qonnaan bultoonni Godina Shawaa Kibba Lixaa hojii horsiisa lukku fi misooma dammaarratti hirmaachuun dinagdeen isaani guddisuuf hojjataa jiru.

OBN Sad.17, 2012-Qonnaan bultoonni Godina Shawaa Kibba Lixaa misooma qonnaa cinaatti hojii horsiisa lukku fi misooma dammaarratti hirmaachuun dinagdeen isaani guddisuuf hojjataa jiru.

Qonnaan bultoonni Aanaa Walisoos lukkuwwan sanyii foyyee hanqaaqanitti gargaramuun ji’aan galii Birri kuma 15 -20  argachaa akka jiran himaniru.

Misoomaa horsiisaa lukkuu Kanaan cuucciiwwan lukkuu umri guyyaa tokko irraa kasee hanga ji’aa 3 jiran qonnaan bultootaa fi waldaaleef rabsanirrayyis bu’aa dabalataa argaacha akka jiran dubbataniru.

Akka godinichaatti bara kana lukkuuwwan kuma 350 qonnaan bultootaaf rabsuuf karoorfame hojjatamaa kan jiru ta’uunis himameera.

Kana malees Qonnaan bultooonni aanichaa hojii misooma dammaa irraayyis bu’aa argachaa jiraachuu himaniiru.

Godinnichatti gaaguuraa aadaa,ammaayyaa fi ce’uumsaatti gargaramuun dammaa tonii 900 ol omishuuf karoorfame hojjatamaa akka jiru itti gafatamaan Waajjira Misooma Beeyladaa fi Qurxummii godinichaa Dr Malakuu Taayyee himaniiru.

Hojii kana caalaatti milkeessuufis kilaastaran hojjatamaa jiras jedhaniiru. Okashaa Aadamitu gabaase.

Facebook Comments