Sosochiin Biyyaaleessaa Dhaabbilee Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa mataduree “Dhaabbileen Leenjii Teekniikaa fi Ogummaa Eessaa Garamitti “ jedhuun qophaa’e magaalaa Finfiineetti mari’atamaa jira .

OBN Sad. 09,2012-Sosochiin Biyyaaleessaa Dhaabbilee Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa mataduree “Dhaabbileen Leenjii Teekniikaa fi Ogummaa Eessaa Garamitti “ jedhuun qophaa’e dhimmamtoota hirmaachise guyyoota lamaaf turu magaalaa Finfiineetti mari’atamaa jira .

Kaayyoon sosochii kanaas rakkoo hojii dhabdummaa fi hiyyummaa furuuf gahee Dhaabbileen Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa qaban cimsuuf ta’uu Deetaan Ministiraa Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Dr.Abdiwwaasaa Abdillaahii himaniru.

Gama teeknikaafi ogummaatiin seektara mootummaas ta’ee dhunfaatiin hojiin hojjetame jajjabeessaa tahuus ammas hanqinni waan jiruuf, fala kanaaf xiyyeeffannaan kan itti kennamu ta’uu himaniiru.

Waltajjii marii kanarrattii haala qabatamaa dhaabbileen barnootaa, leenjii teekniikaa fi ogummaa biyyattii irra jiran irratti barreeffamni qophaa’ee dhiyaatee irratti mari’atameera.

Barreeffamichis humna nama baratee gabaan barbaadu uumuu keessatti dhaabbileen leenjii teeknikaa fi ogummaa mootummaatiis ta’ee dhuunfaa sosochii taasisaniis hanga barbaadamu akka hintaaneibseera.

Rakkooleen barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa biyyattii muudataa jiran rakkoo walgahiinsaa fi qulquuliinaa ta’uunis barreeffamichiieerera.

Rakkoolee kanneen furuufiis qaamooleen dhimmi ilaallatu hundi qindoominaan hojjechuu akka qaban himameera.

Hirmaattoonni marichaatiis sosochiin amma jalqabame rakkoo dhaabbilee barnootaa teeknikaa fi ogummaa furuuf kan fayyadu ta’uu kaasaniru.

Guddina dinagdee biyyaa mirkaneessuuf sirna barnootaa, leenjii teeknikaa fi ogummaa ammayyeessuuf waliin hojjechuun akka barbaachisu fi Dhaabbannii Gargaarsaa Jarman (GIZ)s tumsa barbaachisu kan godhu ta’uu , dhaabbatichatti Itti gaafatamaan Sagantaa Barnootaa fi Leenjii Nikolaa Demee himaniru. Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments