Carraa Hojii Dargaggoota

Dhaabbanni ICIPE jedhamu kan dargaggoota hojii dhabeeyyi kuma dhibba tokko hojii misooma dammaa fi Haarrii irratti hirmaachisuuf hojjetaa akka jiru beeksie.

OBN Amaj. 03, 2012 – Dargaggoota kanneen keessaa kumni 44 kan naannoo Oromiyaati. Mariin akkamiin karoora kana milkeessinaa irratti xiyyeeffattus magaalaa Jimmaatti mariyatama jira.Waltajjii kanarratti, Oromoo fi Oromiyaa diinagdeen badhaate uumuuf mootummaan baadiyyaa misoomsuu irratti xiyyeffatte hojjetaa jira jedhan Sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara misoomaa baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee. Kanaannis jedhan Dr Girmaan, Baha Oromiyaatti Jimaa oomisha isaarra hanga gabaaf dhiyaatutti rakkolee jiran furuun, Kibba Oromiyatti ammoo Horsiisa horii irratti xiyyeeffachuun hojjatamaa jira.

Giddugaleessaa Oromiyatti oomishaaf oomishtummaa dabaluun cinaatti, indastiriiwwaan omishatti sona dabalan hundeessuu, Oromiyaa Lixaatti ammoo Buna irratti xiyyeffattamee hojjetamaa jira jedhan.

Lixni Oromiyaa akkuma biyyattu bosona hedduu yaa qabaatu malee, misooma dammaaf hanga barbaadamu gummachaa hin jiru. Kanaaf mootummaan hawaansi damee kanarra akka fayyadamuuf koree hundeessuun hojjetaa jira jedhan. Bakki Oomshni damma itti qindaawee sona itti dabaluun gabaa alatti dhiyaatu hundeessufis akk hojjetamu himan.

Hojii mootummaan damee kanarratti xiyyeeffatee hojjetaa jiru cinaattis dhabbilee hojij kana deeggaran waliin qindoominaan akk hojjetamu himan. Dargaggooni damee kanarratti gurmaa’anii hojjeetan itti fufiinsaan damma bayyinnaa fi qulqulluunan misoomsuf warra fedhii qaban ta’uu qabuu dhaaman.

Bulchaan Godina Jimmaa Obbo Abdulaakiim Muluu, damma toonii kuma soddomii shan gabaaf dhiyaatu gara toonii kuma shantamaatti guddisuuf hojjetaa akka jiran himanii, dhabbilee damee kanarratti hirmaatan walii hojjechuun ammoo milkaa’ina kanaaf bu’uura jedhan. Dargaggoota kuma 44 misooma dammaa fi Haarrii irratti girmaachuuf jedhan keessa harki 60 dubartoota jechuun Zinnaash Guddisaatu gabaase.

Facebook Comments