Waldaalee Buunnoo Beddellee

Yuniyeenotni WHG Qonnaan Bultoota Buunnoo Beddellee, Saddeettan Cooraa fi Waldaaleen Bu'uuraa godinichaa bu'aa qulqulluu Birrii Miiliyoona 5 fi Kuma Dhibba 4 caalu qoodataniiru.

OBN Amajjii 05, 2012 – Godina Buunnoo Beddelleetti Yuniyeenotni WHG Qonnaan Bultoota Buunnoo Beddellee, Saddeettan Cooraa fi Waldaaleen Bu’uuraa Godinichaa   Bu’aa Qulqulluu Birrii Miliyoona 5 fi Kuma Dhibba 4 Caalu Miseensota isaanii tiif Kennuu Isaanii Ejansiin Babal’ina WHG Godinichaa Beeksise.

 

Itti Gaafatamaan Eejansichaa  Obbo Wandimmuu Raggaasaa Yuniyeenotni  WHG Qonnaan Bultoota Buunnoo Beddellee fi Saddeettan Cooraa Bu’aa Qulqulluu  Birrii Miliyoona 2.1,  WHG Bu’uuraa Godinichaammoo Birrii Miliyoona 3.2 Caalu Miseensota isaanii tiif akka Qoodan himaniiru.
Yuniyeenotni Lamaaniifi WHG Bu’uuraa Godinichaa Ji’oottan 6n darbanitti Kaappitaala Birrii Miliyoona 18tti Siqu Horachuusaanii kan himan itti Gaafatamaan Kun Kaappitaalli Qabanis Birrii Miliyoona 82.2 rra  ga’eera jedhaniiru.

Yuniyeenotniifi WHG  Bu’uuraa  Godinichaa Warraaqsa Diinagdee Eegalame Akka Milkeessaniif Itti fufiinsaan ni hojjetama jedhaniiru.

Waajjirichi Raawwii Hojii Kan ji’oottan 6n darbanii Qooda fudhattoota adda addaa Wajjin Magaalaa Beddelleetti Qorateera.
Wandimmaagany Asaffaa

Facebook Comments