Baankiin Daashin namoota dandeettii hojii uumuu qaban f leenjise eebbisiise

OBN Amajjii 30, 2012 – Baankiin Daashin namoota dandeettii hojii uumuu qaban 114 torban tokkoof leenjise eebbisiise.

Baankiin Daashan sagantaa carraa hojii uumuu “Ethiopian Talent Power Series” jedhamuun leenjii leenjitootaa naannoo Oromiyaa Adaamaatti leenjisaa ture 114 eebbisiise.

Leenjiin kun piilaarota jaha Kan qabu yoo tahu, leenjii carraa hojii uumuu, ijaarsa dandeettii Intarpiraayizoota xixiqqaafi giddu galeessaa, sagantaa deggarsa fayinaansii barnoota olaanoo, sagantaa qaqqabummaa faayinaansii, sagantaa kilabii bizinasii hundeessuufi walitti hidhaminsa gabaafi deggarsa faayinaansii taasisuu of keessaa qaba.

Leenjiin kunis lammiiwwan dandeettii hojii uumuu qaban dameewwan baankichaatti galmaa’aniif Wiixata Amajjii 25_29 bara 2012tti kan kennamedha.

Obbo Mohaamnad Abbooyyee Kantiibaa Itti Aanaa Bulchiinsa magaalaa Adaamaa sirna eebbichaarratti dhaamsa dabarsaniin mootummaan badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf carraawwan biyya keessaarratti xiyyeeffachuun dhaabbilee dhuunfaafi abbootii qabeenyaa waliin hojjechaa jira jedhan.

Sagantaan Baankii Daashaniin eegalame kunis qaama karoorichaa yoo ta’u, carraa hojii uumuun cinaatti itti fayyadama qarshiifi waliitti hidhamiinsa gabaa mijeessuu keessatti gaheen qabu olaanaa waan taheef nutis gama keenyaan deggarsa barbaachisu ni taasifna jedhan

Baankichi sagantaa carraa hojii uumuu “Ethiopian Talent Power Series” jedhamu Kan naannoo Oromiyaa torban darbe ifoomsuunsaa ni yaadatama.
Kilabiin bizinasii Daashan Adaamaas har’a ifatti hundeeffameera.BDhKMNO irraa odeeffanne.

Facebook Comments