Akkaataa seensaa fi raabsaa xaa’oorratti qaamolee qooda fudhatoota waliin mari’atame.

OBN Bit.04,2012– Akkaataa seensaa fi raabsaa xaa’oorratti qaamolee qooda fudhatoota waliin mari’atame.

Waltajjichaa kan hoggaanan Ministiraa Geejjibaa Aadde Daagmaawiit Moogees fi Miniistira Qonnaa Obbo Umaar Huuseeni.

Marii kanarratti, koreen Istiiriingii, koreen teekniikaa fi qooda fudhattoonni sadarkaa naannoo fi feederaala irratti hirmaataniru.

Marii kanaaf  koreen Istiiriingii, Dhaabbataa Taajajila Loojistiiksii fi Geejjiba Galaanaa akkasuumas Ministeerri Qonnaa dhimma seensaa fi raabsaa xaa’oo irratti xiyyeefatu sanada sadii dhiheessuun qooda fudhattoota waliin irratti mari’ataniru.

Maricharraattis adeemsa hojii keessatti rakkolee muudatani fi furmaata isaa irratti yaadaa fi gaaffilee hirmaattoota irraa ka’anif ministiroonni lameen fi miseensoonni koeewwani deebii fi ibsa barbaachisu itti kennaniru.

Miniistirri Qonnaa Obbo Uumar Huseen, koreen yeroo yeroon walargaa rakkoolee muudachuu danda’aniif murtee fi tarkaanfii fudhachaa haala qindoomina qabuun hoggansa olaanoof odeeffannoo kennaa deemu akka qabu hubachiisaniru.

Ministirri Geejjibaa Aadde Daagmaawit Moogas gamasaaniin hojii qindoomina eegalamee sadarkaa gadii hanga olaanootti cimsaa adeemuun akka qabuu fi qooda fudhattoonnis gaheesaani akka qaban hubachisaniru.Maddi:-Ministry Transport fb page

Facebook Comments