Vaayirasii koroonaan walqabatee daballii gatii meeshalee irratti seeran ala taasifamaa jiru to’achuuf hojjetamaa jiraachuu Biiroon Daldalaa Oromiyaa beeksise

Erga Vaayirasiin Koroonaa biyya keessatti mul’atee daldala waliin walqabatee qaala’iinsa jireenyaa oomisha tajaajilaa irratti daballii gatii seeraan ala ta’aa jiru ‘taks force’ Pireezidaantii Itti aantuu Oromiyaa aadde Caaltuu Saaniin hogganamu dhimmoota daballii tajaajila meeshaa fi oomisharratti seeraan ala dabalame ittisuuf hojjatamaa jiraachuu Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa Obbo Dheengee Boruu beeksiisan.

Qaamolee nageenyaa waliin ta’uun daldaltoota holoola afarsuun akka jireenyi qaala’u gochaa jiran hawaasni eeruu kennun ittisu qabu jedhan.

Hojiihordoffiifi too’annoo gochaa turameen dhaabbileen daldalaa 200 Adaamaafi Shaashamanne keessatti argaman too’annoo jala ooluun saamsamuun himameera.

Magaaloota biraatti garuu gatiin meeshalee tasgabbii qabaachuus himaniiru. Dhaabbileen daldalaa gatii meeshaafi oomishaa maxxansuu akka qabanishubachiisaniiru.

Dhaabbileen boba’aa naannoo keenya jiran gatiin geejjibaa karaa seera qabeessa ta’een akka itti fufu himan.

Meeshaalee bu’uraarrattis dhiyeessii oomiisha qonnaa fi indaastirii karaa seektarri isanii ilaallataniin walitti hidhaminsa gabaa uumuun oomishini bakka jirurraa akka dhiyaatu gochuuf hojjatamaa jira jedhan Obbo Dheengeen.

Oomisha Indaastirii naannoo keenya keessa jiran Dhaabbata ‘Alla-Bajimlaa’ irraa fudhachuun akka danda’amus himaniiru.
Balaay Tasammaatu gabaase.

Facebook Comments