Qaamoolee tola oltoota weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf gargaarsa maallaqa gumaachaniif gibiirri harka 20 akka hir’atu himame.

OBN Ebla 20, 2012- Manni maree Miinistiroota carraaqqii dhibee vaayirasii koroona ittisuuf taasifamuu irratti lammileen tola oltoota akka jajjabaataniif kaffaltii gibiiraa bara 2012 kanfalamuu irraa harka 20 kan hin caallee akka hir’atuuf murteessuu beeksise.

Mannii mariichaa murtee kana kan dabarse walgayii arrifachiisaa 19ffaa irraatti taa’eeni.

Dhaabbileen daldalaa yeroowwan hojirratti turaniin kasaaran isaani akkaa darbuuf, wayita hojiin qabbanaa’eetti kaffalti sooramaa hojisistoota kaffaluu hin dandeenyeef ji’oota sadan itti aananii heerega sooramaa Adooleessa 01 bara 2012 irraa eegalee akka kaffalan taasifameera.

Karaa biraatiin Walii galtee liqii biyyoota garagaraa irraa gama Miniisteera Mallaaqatiin taasifaman irratti  mari’achu fi barbaachisummaasaanirratti bu’ureeffachuun Gara Mana Maree Bakka Bu’oota uummattaatti dabarseera.

 

Facebook Comments