Guddinni qonnaa kan mirkanaa’u teeknooloojjiin mootummaa irraa kennamuu wiirtuu dhuunfaa waliin yoo walgaragaaruu danda’e akka ta’e Miinisteerri Qonnaa beeksise.

OBN Caamsaa 15, 2012- Guddinni qonnaa kan mirkanaa’u teeknooloojjiin mootummaa irraa kennamuu wiirtuu dhuunfaa waliin yoo walgaragaaruu danda’e akka ta’e Miinisteerri Qonnaa beeksise.
 
Deetaan miinistiira Qonnaa obbo Saannii Raddii akka jedhanitti wiirtuu qonnaa sadarkaa barbaadamuu irraan gahuuf hojiiwwaan mootummaa qofaan hojjataman bu’a argamsisuu hin danda’an jedhan.
 
Kana waan ta’ef gama qorannoo,teeknoolojjii ,Ekiisteeshiinii fi wiirtuulee birootin hirmannaan dhaabbilee dhuunfaa barbachisa akka ta’e kan himan obbo Saanniin, mootummaanis milka’ina kanaaf seerota wiirtuu isaa jala jiran qorachaa jira jedhan.
 
Akka gabaasa TOItti Itti fayyadamaa teeknoolojjii ilaalchisee sadarkaan qonni irraa jiru gadi bu’a waan ta’ef qaamooleen dhuunfaa hirmannaa isaani akka ciimsaniif hojiileen garaagara hojjatama akka jiru himaniru.
 
Biyyattiti yeroo amma kana sanyii filatamaa qonnaan bulaan itti fayyadamuu harka 30 ta’us hanga barbaadamee milkaa’uuf akka hin dandenyees himaniru.
 
Kana waan ta’ef dhaabbileen Idil –adduunyaa wiirtuu teeknoolojjii kanaan gahee qaban gara biyya kessaa akka galan gochuun barbaachisaadha; Kanaf immoo labsiiwwan foyyeessuudhan dhaabbiileen Idil-adduunyaa omiishtootaa biyyaaleessaa waliin akka hojjatan taasisuuf yaalii irraa jirra jedhaniru.
Facebook Comments