Naannoo Daangaa Amaaraa fi Beeniishanguul Gumuzitti olaantuummaa seeraa mirkaneessuudhaan daangiichaa giddugalaa misoomaa taasisuuf walin hojjatan-Obbo Tamasgan Xurunah

OBN Caamsaa 30, 2012- Naannoo Daangaa Amaaraa fi Beeniishanguul Gumuzitti olaantuummaa seeraa mirkaneessuudhaan daangiichaa giddugalaa misoomaa taasisuuf walin hojjachuun baarbachiisaa akka ta’e Pireezdaantiin Mootummaa Naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xuuruunah beeksisan.

Mariin dhimma seeraa kabachisuu fi nageenya naannoolee lamaan irratti xiiyyeeffatee Magaalaa Bahaardaaritti mari’atan.

Dhimma nageenyaa naannoolee lameeni ilaalchisee walitti bu’insaa Matakkalii fi naannoo Amaaraatti mudateen lubbuun lammilee darbuu, buuqqaati fi qabeenyii barbadaa’u kan himan Pireezdaantiin Mootummaa Naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xuuruunaa, rakkoo muudatee furuf namoota hojii akkasi irratti hirmaatan addaa baasuu fi to’achuudhaaf hojjatamaa kan jiru ta’ulle ammas dhimmoonni furamu qaban ni jiru jedhan.

Gaggeessitooni naannoolee lameeni sadarkaa garagaraa irratti argaman Koomandii Poostiin hundaa’e gaggeessuummaa akka carraatti fayyadamuun yakkamtoota to’annoo jala olchuun barbachisaadha kan jedhan obbo Taamasgeen, gochi kunis lammiilee qe’e isaani irraa buqqaa’an iddoo isaanitti deebisuu fi nageenyaa abbooti qabeenyaa gara naanniichaatti boobba’an eguudhaan naannicha giddugalaa misoomaa taasisuuf hojii walini kan gaafatuu ta’u ibsnairu.

Gandoota lama hanga ammaatti rakkinni isaani hin furamne jedhamani fi sochiin humnoota farraa nageenyaa jira jedhamee shakkamanitti duulaa nageenyaa gaggeessuudhaan naannicha gara nageenyaa duraan tureetti deebisuun barbachiisadhas jedhaniru.TOI

Facebook Comments