Nootiiwwan Birrii haaraa

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo galan lammiileen galii gadaanaa qaban hanqina maallaqaaf akka hinsaaxilamneef of-eeggannoo gochuun barbaachisaa ta’uu hayyuun diinagdee himan.

Barsiisaan Saayinsii Diinagdee Yuunvarsiitii Finfinnee Dr. Birahaanuu Danuu muuxannoo biyyoota gara garaa kaasuun akka jedhanitti; nootiin Birrii haaraan yeroo ba’u saffisa barbaadamuun waan hinraabsamneef hanqinni maallaqaa ni uumama.

Nootiiwwan Birrii haaraan Itoophiyaatti hojiirra oolan wayita raabsaman hanqinni akka hinuumamneef keessattuu lammiileen jiruu gadaanaa jiraatan hanqina maallaqatiin akka hinrakkaneef mootummaan of-eeggannoo barbaachisu gochuu qabas jedhaniiru.

Birriin haaraa maxxanfames yeroo gabaabaa keessatti ummata bira akka gahuuf hojjetamuu qaba jedhan.

Nootiin Birrii jijjiiramuudhaan wal-qabatee Birrii karaa seeraan alaatiin socho’aa jiru gara qabeenyaatti jijjiiruuf sochiin taasifamus hindhabamu jedhan.

Bittaan manaa, warqii, gamoofi meeshalee biro karaa baankotaan raawwatamuu akka qabuufi mootummaan kanarratti to’annoo cimsuu akka qabus himaniiru.

Itoophiyaatti maallaqni karaa seeraan alaatiin namoota harka jiru diinagdee biyyattii miidhuurra darbee hanqinni sharafaa akka mudatu taasisaa jira jedhan.

Nootiin maallaqaa haaraan bahe kun kana too’achuuf gahee olaanaa qabas jedhan.

TOItu gabaase.

Facebook Comments