Diinagdeen  Ugaandaa dandammachaa jiraachuun ibsame

Diinagdeen  Ugaandaa sababa weerara vaayirasii koroonaatiin miidhamee ture dandammachaa akka jiru himame.

Diinagdeen  Ugaandaa sababa weerara vaayirasii koroonaatiin miidhamee ture dandammachaa akka jiru himame.

weerarri vaayirasii koroonaa diinagdee biyyoota addunyaa hedduu miidheera.

Keessattuu tarkaanfiiwwan dhukkuba kana ittisuuf fudhatamaniin wal-qabatee biyyoonni baay’een rakkoo keessa galaniiru.

Ugaandaanis sababa vaayirasii kanaan diinagdeeshee daran miidhamee ture ture yeroo ammaa foyya’iinsa agarsiisaa akka jiru himame.

Ragaan Ministeera Diinagdee Ugaandaarraa bahe akka agarsiisutti, safartuu baafata gurgurtaa biyyatiitiin dubbisni 50 ol ta’e daldalli biyyattii fooyya’uu kan agarsiisu yoo ta’u; harka 50 gadi kufaatii agarsiisa.

Ji’oottan arfan darbaniif walitti aansuun safartuun kun harka 50 olirra ta’ee tureera.

Haaluma kanaan hojiin daldalaa biyyattii ji’a Fulbaanaa keessa %54.5rra ture ji’a Onkololeessaa keessa gara %55.8tti ol guddateera.

Fooyya’iinsi kun galmaa’uu kan danda’e dhoorekiiwwan sababa vaayirasii koroonaatiin kaa’aman fooyyefamuusaaniitiin jedhameera.

Aakka gabaasa CGTNtti kun ammoo diinagdeen biyyattii kufaatii sababa vaayirasii koroonaatiin irra gaherraa bayyanachaa jiraachuu agarsiisda jedhame.

 

 

Facebook Comments