Jijjiirraan Noottii Birrii moofaa Muddee 6 Xumurama

Jijjiirraan Noottii Birrii moofaa Muddee 6, 2013 akka xumuramu Baankiin Biyyooleessaa beeksise.

Fulbaana 6, 2013 irraa eegalee Birrii moofaan gara noottii haaraatti jijjiirraama jiraachuu baankiichi yaadachiseera.

Jijjiirraan noottii kunis ji’oottan 3 keessaatti akka xumuramuuf murteessuu isaa ni yaadatama.

Hanga ammaattis adeemsii jijjiirraa noottii bifa milkii qabuun raawwatamu baankichi ibsa baaseen hubachiiseera.

Ta’us Birrii moofaa gara noottii haaraatti jijjiiruuf guyyaan xumuraasaa Muddee 6, 2013 ta’u ibsameera.

Yeroo xumura kanaaf guyyoonni 25 qofti hafuu kan ibse Baankichi, guyyoota hafan keessaatti Birriin hin jijjiiramne akka jijjiirramuufi adeemsicha ariifachiisuuf Sadaasa 22, 2013 hanga Muddee 6, 2013 guyyoota 15 keessaatti Birrii moofaan bittaafi gurgurtaa gaggeessuun akka hindanda’amne ibseera.

Guyyoota 15 kana keessaatti namni Birrii moofaa gara baankii deemuun noottii haaraatti jijjiiruu akka danda’us Baankichi akeekeera.

 

Facebook Comments