Injiinar Taakkalaa Uumaa manneen barnootaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalittiitti argaman Salaam Firee fi Qilinxoo gamoo ijaarraman eebbisiisan.

Kantiibaa Itti Aanaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa manneen barnootaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalittiitti argaman Salaam Firee fi Qilinxoo gamoo ijaarraman eebbisiisan.

Hanqina kutaalee barnootaan, barnoonni dabareen kennamaa kan ture yoo ta’u, daree dabalataa fi kutaa laabiraatoorii  ijaarsiisuun rakkoo dura ture furamee jira.

Sirna eebbaa kanarratti haasawa kan taasisaan Injiinar Taakkalaan, bulchiinsi magaalichaa barnoota qulqullina qabu lammiilee biraan gahuuf yeroo kamiiyyuu caalaa ni hojjeta jedhaniiru.

Bara barnootaa itti aanuutti meeshalee barnoota barattootaaf dhiyeessuuf kan hojjetamu ta’uu eeraniiru.
Dhumarrattis barattootaa fi hawaasa manneen barnootaa waliin biqiltuu dhaabaniiru.

Facebook Comments