Leenjii Miseensota Fooramii Dhaabbilee Demokiraasii Oromiyaaf Magaalaa Adaamaatti kennamaa jira

OBN Caamsaa 29, 2011 – Dhaabbileen Demokiraasii Naannoo Oromiyaa keessatti argaman karaa bittinnaa’een mirgaafi faayidaa uummata keenyaa eegsisuu waan hin dandeenyeef walitti qindaawuun ergama isaanii gahumsaan bahachuu qabu kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa  Addee Loomii Badhooti.

Leenjii Miseensota Fooramii Dhaabbilee Demokiraasii Oromiyaaf Magaalaa Adaamaatti kennamaa jiru irratti argamuun barbaachisummaa leenjichaa ilaalchisee haasawaa gabaabaa taasisan keessatti, Fooramiin kun jedhan Addee Loomiin, mirgoonni diimokiraasiifi namoomaa lammiilee akka hin sarbamneef, akkasumas, Naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf cimee qaba.

Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaas, aangoo Heeraafi seerota birootiin kennameef bu’uura godhachuun, Dhaabbileen Demokiraasii itti waamamni isaanii Oromiyaaf ta’an, itti gaafatamummaa qaban sirnaan bahachaa jiraachuu isaanii sirna diriiree jiruun kan hordofuufi to’atu ta’uun isaa akkuma jirutti ta’ee, mirgaafi faayidaa uummata keenyaa eegsisuudhaaf immoo qindoomnee hojjechuun jijjiirama kana galmaan gahuu qabna jechuun hubachiisan.

Kana malees, tarkaanfiiwwan Mootummaan hojiilee ijaarsa sirna Demokiraasiifi bulchiinsa gaarii mirkaneessuun walqabatee fudhachaa jiru keessatti adda durummaan hirmaachuun fooramichi gahee isarraa eegamu bahachuu akka qabus dhaaman. Fooramiin Dhaabbilee Demokiraasii Naannoo Oromiyaa baatii Muddee darbe keessa Yaa’ii Hundeeffamaa isaa gaggeessuun hundaa’uun isaa ni yaadatama. Leenjiichi guyyoota lamaaf kan kennamu ta’a.

 

Facebook Comments