Dooktar Tolaa Bariisoo Walitti Qabaa Boordii OBN ta’uun muudaman

Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo Walitti Qabaa Boordii Oromiyaa Biroodkaastiingi Neetwoork (OBN) ta’uun muudamaniiru.

Dabalataanis obbo Zinaabuu Asiraat Daarektara Olaanaa Oromiyaa Biroodkaastiingi Neetwoork (OBN) ta’uun muudamni isaanii Caffeen ragga’eera.

Image may contain: 2 people, people standing and indoor

Haaluma walfakkatuun

Dr. Habtaamuu Ittafaa Galataa : Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa

Obbo. Dheengee Boruu Qoossii: Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa

Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa

Doktor Qana’aa Yaadataa Irranaa : Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa

Obbo Sadaat Nashaa Arabaa: Hogganaa Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii Oromiyaa

Obboo Seyifaddiin Mahaadii Abdulkariim: Hogganaa Waajjira Pirezidaantiifi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Injinar Dajanee Fiqaaduu H/Goorgis: Daarektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa

Aadde Jamiilaa Sinbirruu Tusaa: Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataafi Hawaasummaa Oromiyaa ta’uun muudama isaanii Caffeen Oromiyaa raggaasiseera.

Facebook Comments