fedhiin ummataa ol aantummaan seeraa akka kabajamu jedhame

OBN Wax. 24, 2011 – Fedhiin ummataa mootummaan ol aantummaa seera akka kabachisiisu kan jajjabeessudha jedhan Obbo Marihaatsaadiiq Makoonnin.

Gorsaan seeraa pireezidaantii Naannoo Amaaraa Obbo Marihaatsaadiiq Makoonnin, du’aatiin hoggantootaa naannichaa irra gahe kisaaraa hin yaadamneedhas jedhaniiru.

Rakkooleen akkanaa yemmuu uumaman ummanni oduu jette jettee dhagahuun, gara badii caalaatti akka hin seenne of eeggannoo gochuun akka barbaachisu eeraniiru.

Haalli ummataa mootummaan seera akka kabajsiisuu kan jajjabeessudha; mootummaan carraa kanatti fayyadamuu qaba jedhaniiru obboo Marihaatsaadiiq Makoonnin.

Gorsaan seeraa kun, haalli kabajsiisuu ol aantummaa seeraa laafuu isaatiin, badii kana hundaaf gumaacha akka taasisee fi mootummaan badiin akkanaa lammata akka hin uumamne irraa barachuu qabas jedhaniiru.

Hojii ol aantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabus hubachiisaniiru.

Adeemsa seera kabachiisuu kanarratti mootummaan qofa osoo hin ta’iin hawaasni kamiyyuu tokkummaan waliin hojjechuun nageenya biyya isaanii eegsisuu akka qaban obboo Marihaatsaadiiq gorsaniiru.

Gabaasni kan Dhaabbata Sabqunnamtii Amaaraati.

Facebook Comments