Lammiilee miiliyoona 3’f carraan hojii uumamuufi

Walga'iin idilee marsaa 2ffaa carraa hojii uumu Federaalaa fi naannoolee magaalaa Bahaar Daaritti taa'amaa jira.

OBN 18, 2011 -Bara baajataa 2012 ti lammiilee miiliyoona 3’f carraa hojii uumuuf karoorri qabame.

Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor

Walga’ii kanaarratti kan argamaan Koomishinarri Koomishinii carraa hojii uumuu Dr. Efireem Taklee bara baajataa 2012 ti lammiilee Itiyoophiyaa miiliyoona 3’f carraa hojii uumuuf karoorri qabamuu himan.

Hanga bara 2017 ti ammoo lammiilee miiliyoona 14’f carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira kan jedhan Dr Takleen hanga bara 2020 ti ammoo lammiilee miliyoona 20’f carraa hojii uumuuf karoorfameera jedhan.

Karoora bara baajataa 2012 galmaan ga’uuf qaamoleen qooda fudhattoota federaalaa hanga gandaatti jiran qindoominaan hojjechuuf waliigalameera jedhan.

Lammiilee miiliyoona 3’f carraa hojii uumuuf hudhaalee carraa hojii uumuu kan ta’an hiikuu fi carraalee hojii haaraa fayyadamuuf toftaaleen sadi kaa’amuu himaniiru.

Inni tokkoffaan carraa hojii hundagaleessa gosa gosaan jiran naannooleerratti babbal’isuu, qophaa’ina lammiileen hojiif qaban dabaluu fi hojiif hojjetaa walqunnamsiisu fi Imaammaata foyyeessuun hojiirra oolchuu akka ta’an himameera.

Bara baajataa darbetti lammiilee miiliyoona 1.6 carraa hojii magaalaan uumuuf karoorfamee kan milkaa’e garuu miiliyoona 1.3 qofa ture.

Baroota Afran darbanitti ammoo carraa hojii magaalaan lammiilee miiliyoona 8.5’f carraa hojii uumuuf karoorfame keessaa lammiilee miiliyoona 6.6’f carraan hojii uumameera jedhame. kun ammoo dhibbeentaa 79 qofa.

Akka Federaalatti ammoo lammiilee miiliyoona 1.3’f carraan hojii kan uumamee yoo ta’u, dhibbeentaa 81’n milkaa’era.

 

Facebook Comments