Ejensiin Fayyaa Hawaasaa Federaalaa Jimaatti marii gaggeessaa jira

OBN Ado. 26, 2011 – Ejensiin Fayyaa Hawaasaa Federaalaa wixinee labsii inshuraansii fayyaa hawaasaa qopheesse irratti qooda fudhattoota godinaale Oromiyaa 7irraa hirmaatan waliin magaalaa Jimmaatti mari’achaa jira.

Akka waliigalaatti biyya keenyatti hanga ammaatti fayyadamtoonni Inshuraansii fayyaa hawaasaa dhibbeentaa 10 qofa.

Itiyoophiyaa keessatti hanga ammaatti naannolee shanii fii bulchinsa magaalaa Finfinneetti hawaasa hirmaachisuun tajaajila fayyaa kennaa kan jiru yoo ta’u naannoo Oromiyaatti hirmaannaan hawaasaa baay’ee laafaa ta’uu raawwiin hirmaattootaf dhiyaate ni ibsa.

Inshuraansiin Fayyaa hawaasaa hawaasni dursee gaafa rakkoo fi yeroo maatii keessa miseensi tokko dhukkubsate rakkoo hanqina maallaqaa malee yaalamuufi yaalchisuuf dursa of qopheessuudha.

Inshuraansiin Fayyaa hawaasaa wabii lubbuu ummataa ta’uun yeroo kamittuu buufata fayyaatii hanga dhaabbilee yaalaa olaanootti qarshii walqixan kan hawaasni tajaajilamuudha.

Namoonni hanga ammaatti fayyadamtoota Inshuraansii fayyaa hawaasaa ta’an koorniyaa, amantii fi gosaan osoo hinqoodiin kaardii miseensummaa qabaachuu keenyan buufata fayyaa nutti dhiyoo jirurraa yaala arganneerra jedhan.

Ejensichi waggoota shanan itti aanan Abbootii Gadaa, Abbootii Amantaafi raayyaa dubartootaatti fayyadamuun hirmaannaafi tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa dhibbeentaa 75tti guddisuuf hojjachaan jira jedhe. Kootii Tarrafaatu gabaase.

Facebook Comments