Godina Baaleetti karoora guyyaa dhibbaa baasuun hojiileen adda addaa hojjetamaa jira

OBN Hagayya 11, 2011 – Godina Baaleetti bara 2011’tti karoora hojii guyyaa dhibbaa baasuun raawwii hojii hojjatamaa tureen seektaroota Godinaafi Aanaa hojii gaarii hojjatan babal’isuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon kan hojjatu ta’uu Bulchiinsi Godina Baalee beeksise.

Godinichatti gamaggamni raawwii hojii karoora guyyaa dhibbaa seektaroota godinichaafi aanaalee gaggeeffameera.

Gamaggama kanarratti seektaroonni godinichaafi aanaalee karoora guyyaa dhibbaa baaafachuun fedhiifi faayidaa ummataa mirkaneessuuf hojiitti galanis seektara Abbaa Taayitaa Galiiwwaniifi Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii raawwiin hojii isaanii akkaataa karoorfameen kan raawwatame ta’uu gamaggamicharratti ka’eera.

Itti gaafatamtoonni mana hojichaa akka jedhanitti jijjiirama akka biyyaatti dhufe itti fufsiisuufi gaaffii hawaasaa sadarkaadhaan jiru deebisuudhaaf karoora baafachuun karaa qindoomina qabuun hojjechuu isaaniitiin bu’aan fooyyee qabu argamuusaa himaniiru.Haaluma kanaan bara 2011 keessatti galii birrii Mil 382.9 sassaabuuf karoorfamee birrii Mil.390 ol sassaabamuusaa kan eerame yoo ta’u,komii bu’uuraalee misoomaa gama daandiitiin jiru hiikuudhaaf bara 2011 keessa daandii Km 206 hojjechuuf karoorfamee karooraa ol raawwatamuusaa gamaggamicharratti himameera.

Bulchaan Godina Baalee Obbo Ahimad Haajjii gamaggama irratti haasaa godhaniin raawwii hojii guyyaa dhibbaa kanaan seektaroonni harka caalu raawwii hojii fooyyee qaburratti jiraatanis seektaroonni tokko tokkoo gadi bu’uusaa himuun,yeroo itti aanutti ciminoota seektara raawwii hojii fooyyee qabanii itti fufsiisuufi hanqinoota raawwii hojii keessatti mul’atan hiikuun fedhiifi faayidaa hawaasaa mirkanessuuf kan hojjetamu ta’uu eeraniiru.

Facebook Comments