Jilli hoggantoota mootummaa naannoo fi federaala irraa walitti qabame Lagni Awaash guutuun rakkoo ummata irratti qaqqabsiisaa jiru daawwate

OBN Hagayya 13, 2011 – Jilli hoggantoota mootummaa naannoo fi federaala irraa walitti qabame Lagni Awaash guutuun rakkoo ummata irratti qaqqabsiisaa jiru daawwate.

Godina Shawaa kibba Lixaa qaanaa Iluu Laga Awaash guutuun ummaata rakkoof saaxilaman deeggarsa hatattamaa taasisuuf koreen mootummaa federaalaa fi naannoo irraa dhaabbate daawwachuun ummaata waliin guyyaa har’aa Mari’atee jira.

Lagni Awaash naannoo Awaash Bal’oo jedhamutti guutee dhangala’uun ummaata naannichaa irratti rakkoo qaqqabsiisu furuuf bara kana mootummaan federaalaa fi naannoo qindoominaan hojjetanis bara kana bishaan osoo hin yaadamiin danbali’uun miidhaa qaqqabsiisaa jira.

Bishaan Laga Awaash irraa danbali’e lafa heektaara 1,667 kan uwwise yoo ta’u ganda sadii keessatti abbaa warraa 1,353 maatiii 6,615 rakkoof saaxiilaa akka jiru bulchaan aanaa Iluu Obbo Geetuu Tuujibaa himaniiru.

Hogganaan Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee wayita ummata rakkoof saaxilaman daawwatan ummata rakkoof saaxilame deeggarsa barbaachisu taasisuudhaaf mootummaan koree sadarkaa sadarkaadhaan dhaabee hojjetamaa jiraachuusaa himuun ummata bishaaniin marfamee jiru ariitidhaan baasuuf bidiruun lama guyyaa har’aa kan dhufuuf kan baafaman ta’uusaa dubbataniiru.

Ummata rakkoo guutiinsa bishaaniitiin mana isaanii gadi llakkisaniifis iddoo Itti qubatan qopheessuun yeroodhaaf qubachiisuun midhaan nyaataa fi meeshaleen barbaachisan guyyaa har’arraarraa eegalee kan dhiyaatu ta’uusaa himaniiru.

Ummanni rakkoo kanaaf saaxilamees mootummaan namoota bishaaniin marfaman akka baafamanii fi deeggarsi barbaachisu akka godhamuuf gaafatanii jiru.

Bulchaan Aanaa Iluu Obbo Geetuu Tujubaa ummata sababa Laga Awaash guutuun rakkoof saaxilaman yeroof qubachiisuuf iddoon adda bahee qophaa’usaa himanii jiru. jechuun BDhKMNOtu gabaase.

 

Facebook Comments