Ayyaana Irreechaaf qophiin taasifamuusaa Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaa beeksise

Irreecha

Ayyaana Irreechaa Finfinneefi Bishooftuu Hora Arsadeetti kabajamuuf gama mootummaatiin qophiin barbaachisu hundi kan taasifame ta’uusaa Hogganaan Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa Obbo Girmaa Hayiluu guyyaa har’aa ibsa miidiyaaleef keennaniin himaniiru.
 
Ayyaanni irreechaa ayyaana sirna Gadaarraa madde waan ta’eef, siyaasaafi amantaan otuu wal hin qoodiin ummata Oromoofi ummata biyyattiidhaan hawwiidhaan kan eegamuufi karaa nagayaafi jaalalaan kan kabajamu ta’uusaa Obbo Girmaan himanii jiru.
 
Ayyaanni Irreechaa bara kana kabajamu Irreechi hora  Finfinnee bara dheeraaf adda citee deebi’uusaatiin adda taasisaa.Kun ammoo ummata biratti miira addaa uumuusaas hoogganaan Biirichaa dubbataniiru.
 
Ayyaanni Irreechaa ummata Oromoofi ummata obbolaa biratti jaalalaafi nagayaan kan kabajamu yoo ta’u ayyaana waldhiiburraa gara tokkummaatti jibbiinsarraa gara araaraatti cee’uudhaaf akka carraatti kan itti fayyadamnuudha.
 
Bu’uruma kanaan ayyaana bu’urrisaa nageenya ta’e kana yoo kabajnu tokkummaa ummata Oromoofi ummata biyyattii cimsuun ijaarsa biyya keenyaa cimsuuf ummanni itti akka fayyadamuu qabu dubbatanii jiru.
 
Irreecha Finfinneefi Hora Arsadeetin dura sagantaawwan garaa garaa kan jiran yoo Fulbaana 11, 2012 fiigiichii mata duree Irreechi nageenyaafi tokkummaa Itoophiyaaf jedhuun namoonni 50,000 irratti hirmaatan Finfinneerratti kan fiigamu ta’a.
Kana malees agarsiisnifi baazaariin adda addaa fi konsartiin kan taasifamu yoo ta’u, ummannis miidhagina ayyaanichaaf sagantaawwan kanneen hundarratti hirmaachuun gaheesaa akka bahu dhaamanii jiru.
 
Ummanni ayyaana Irreechaa yoo kabajuus karaa gurmaa’een ajandaa siyaasaa kamuurraa bilisa ta’uun aadaafi duudhaa jiru ummata Addunyaaf beeksisuun ta’uu akka qabu Obbo Girmaan dhaamaniiru.
Facebook Comments