Barri 2012 Irreecha Finfinnee Dabalatee Bara Waan Dhabne Itti Deeffannu -Obbo Admaasuu

Barri 2012 Irreecha Finfinnee dabalatee bara waan dhabnee turre mara itti deebifannu jedhan

Barri 2012 Irreecha Finfinnee Dabalatee Bara Waan Dhabne Itti Deeffannu -Obbo Admaasuu

Barri 2012 Irreecha Finfinnee dabalatee bara waan dhabnee turre mara itti deebifannu jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon.

Obbo Admaasun ibsa erganiin akka beeksisanitti, Irreechi jaalala, araaraa fi tokkummaadha.

Kanaaf barana Irreecha Finfinnee dabalatee waan kanaan dura dhabne hunda deeffachuudhan, waldhageettii fi tokkummaa Oromummaatin ni tarkaanfanna jedhaniiru.

Obbo Admaasun ergaa baga ittiin isin ga’ee Irreecha Birraa ilaalchisee dabarsaniin, Irreechi – Finna Waaqaati jedhaniiru.

Irreechi guyyaa galataa, guyyaa golaa hamma qa’ee, ardaa hamma biyyaa toltuu-hamtuu taateef itti galateeffatudha.

Irreechi guyyaa jaalalaati; jaalala ofii hamma maati-waatii, guyyaa jaalala waliif waloo itti ibsataniidhas jedhaniiru.

Irreechi araara guyyaa rakkoof falaa, guyyaa mariif marabbaa, guyyaa mil’dhuu egaree akeekuudhas jedhan obbo Admaasun.

Irreechi guyyaa nageenyaa fi dhiifamaati; Irreechi qoricha jibbaati, qulqullummaa keessaa fi alaati, Irreechi waliin jireenya, abdii, galata, jaalala, araaraa fi tokkummaadha.

Irreehi Birraa/malkaa Harsadii fi Hora Finfinnee ga’ee jira kan jedhan hoggantichi, Irreechi Finfinnee barana waggaa 150 booda kabajamus handhuurraa(qabeenya) Oromooti, burqaan Finfinnee araddaan Warra Duulaa Irra’ee Cabaa Dhinsee, duudhaa ganamaa keenyatti nu deebise, Irreechi Finna Waaqaati, Oromoon akka itti of bulchuu fi waloo waliin bulchu akeeka dhugaa ganamaat akeeka jedhaniiru.

Sirnicha bifa adda ta’een kabajachuuf qophiin xumuramaa jira kan jedhan obbo Admaasun, fiigichi Fuulbana 11, 2012 biyya maraa hirmaachise ni gaggeeffama jedhaniiru.

Fiigichi kun mata duree “Irreechi nageenyaa tuuriizimiif” jedhuun gaggeeffama.

Kana malees maalummaa seenduubbee Irreechaa fi duudhaa sirna Gadaa, Hiikkoo tokkummaa, diinagdee hawaasummaaf qaburrattis barreeffamoonni qorannoo hayyoota Oromootin ni dhiyaatu.

Koonsartiin muuziqaa fi aadaa Oromoos Finfinneetti ni gaggeeffama.

Nageenyaf hawaasni bal’aan; keessattuu Fooleen qophiidha jedhan hoggantichi.

Miidhagnee eenyummaa yaa miidhagsinu, calaqqee sirna Gadaa caalaatti addunyaa yaa barsiisnun waamicha dhiyeessaniiru.

Obbo Admaasun Irreecha baranaarratti namoonni miiliyoona 10 ol ta’an ni hirmaatun eegama jedhan.

Obbo Admaasuu Daamxon barri 2012 Irreecha Finfinnee dabalatee bara waan dhabnee turre mara itti deebifannudha, baga dhugaa duudhaa ganamaa guyyaa eenyummaa, Kallacha tokkummaa Irreechatiin isin ga’e, nu ga’e jedhaniiru jedhe kan gabaase BDHKMNOti.

Facebook Comments