Biiroon Barnootaa Leenjiifi Teekinikaafi Ogummaa Oromiyiaa waltajjiin gamaggama raawwii karoora hojii bara 2011 fi qophii Karoora hojii bara 2012tiif marii geggeessaa jira

OBN Hagayya 27, 2011 – Biiroon Barnootaa Leenjiifi Teekinikaafi Ogummaa Oromiyiaa waltajjiin gamaggama raawwii karoora hojii bara 2011 fi qophii Karoora hojii bara 2012tiif marii geggeessaa jira.

Waltajjiin gamaggama raawwii karoora raawwii hojii bara 2011 fi qophii Karoora hojii bara 2012 caasaalee BLTO sadarkaa sadarkaan jiraniifi qooda fudhattoota waliin mariin Adaamatti gaggeeffamaa jira.

Itti aanaan Biiroo Barnoota Leenjiifi Ogummaa Oromiyaa Obbo Mirkanaa Miidhaksaa gamaggama kana ilaalchisuun hanqinaaleefi cimina raawwii hojii akkasumas hudhaalee raawwii hojiirratti jiru ifatti kaa’uun akka irratti mari’atamuuf haasawaa baninsaa taasisaniin kallattii kaa’anii jiru.

Sekteriichi caasaalee hanga gadiitti jiran waliin karoora hojii bara 2011 baafatee hojiilee garaagaraa raawwachaa tureera. Bara baajataa 2011tti hojiiwwan gurguddoo hojjetamaa turaniifi bu’aawwan galmaa’an gamaggamuufi karoora hojii bara 2012 irratti xiyyeeffachuun mariin adeemsifamaa jira.

Leenjii kanarratti Hooggantootni Waajjira BLTO Godinaalee, Bulchiinsa Magaalaa, Diiniin Kolleejjotaafi qooda fudhattootni sektera qindoominaa hirmaatanii jiru.

Haaluma kanaan Kolleejjiin BLTO godinaaleefi bulchinsa magaalotaa gabaasa raawwii hojii dhiyeessaa jiru.
Waltajjichi guyyoota sadiif kan turu ta’a. Gabaasni kan BDhKMNOti.

Facebook Comments