Hojiin dhaddachaa Mana murtee ji’oota lamaaf cufamee ture har’aa irraa egalee hojii eegaluu Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa beeksise.

Hojiin dhaddachaa Mana murtee ji'oota lamaaf cufamee ture har'aa irraa egalee hojii eegaluu Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa beeksise.

Hojiin dhaddachaa Mana murtee ji’oota lamaaf cufamee ture  har’aa irraa egalee hojii eegaluu Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa beeksise.

Pireezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa ibsa OBNitti addatti kennaniin hojiin dhaddachaa sababa boqonnaa abbootii seeraatiin ji’oota lameen dabraniif cufamee ture guyyaa har’aa banamu ibsaniiru.

Bara hojii 2012ttis tajaajila abbaa seerummaa qulqullina qabu babal’isuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee Kan itti fufu ta’uu ibsaniiru.

Rifoormii Manneen Murtii keessatti hojiirra oolaa jiruun fooyya’aniis jiraachuu Kan ibsan pireezdaantiin Mana Murtii Waliigala Oromiyaa bara darbe galmeewwan Kuma 600fi Kuma 40 ol manneen Murtii garaa garaatti banaman keessaa %93.3 murtee argateera jedhaniiru.

Fooyya’iinsii dambiiwwanii taasifameeniis Adooleessa 2 /2011 irraa egalee adabbiin yakkii baaxiin waggaa 15 gadii sadrkaa mana murtii aanaatti akka ilaalamu ta’uu fi himannaan hariiroo hawaasaa qabeenyaan socho’u kanaan dura hanga birrii Kuma 30tti ture hanga birrii miliyoona tokkootti sadrkaa Mana Murtii aanatti akka ilaalamu ta’eera.

Himannaan qabeenyaa hinsochonee kanaan dura hanga birrii Kuma 50tti daanga’ee ture hanga birrii miliyoona 3tti akka ol guddatu ta’uu himaniiru.

Milkaa’ina hojii Mana murtiitiif hawaasni fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi tumsuu akka qabaniis obboo Dasaan dhaamaniiru.Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments