“Irreechi ilaalcha siyaasaa irraa bilisa” Abbootii Gadaa fi Hayyootaa.

-"Irreechi ilaalcha siyaasaa irraa bilisa" Abbootii Gadaa fi Hayyootaa.

“Irreechi ilaalcha siyaasaa irraa bilisa” Abbootii Gadaa fi Hayyootaa.

Ayyaanni Irreechaa Ilaalchi siyaasaa kan keessatti hin calaqqisiifne,nagaa jalaa fi dhiiifamni qofti kan keessatti lallabamu ta’uu akka qabu abbootiin Gadaa fi Hayyoonni dubbatan.

Irreechi Guyyaa galtaati; waggaatti yeroo lama waaqaaf hooquphaan itti dhiyaatudha.

Bu’uura sirna Gadaatiinis Irreechi guyyaa galtaa fi nagaati malee ilaalchi siyaasa kamuu kan keessatti calaqqisu akka hin taane Hayyuun seenaa fi qorataan seenaa Alamaayyoo Hayilee dubbataniiru.

Yunvarsiitii Finfinneetti Hayyuun seenaa kan ta’an Pirof.Tasammaa Taa’aa gamasaaniin yeroo dhiyoo as namooti Irreecha bu’aa siyaasaa wayita oolfatan mul’ataa; kun duudhaa ayyaanichaa miti jedhu.

Irrechi Ayyaana Uummataa waan ta’eef adeemsa bu’aa siyaasaaf oolfachuuf godhamu sirrachuu qaba. Irreechi Iddoo Ilaalchi siyaasaa itti calaqifamuu miti;iddootti ilaalchi siyaasaa itti dhiyaastus miti;irreechi Ayyaana Nagaa fi Galateeffannaati kan jedhan ammoo Abbaa Gadaa Taakkalaa Dhinsaa fi Abbaa Gadaa Daadhii Raayyaati.

Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaatti Qorataa seenaa fi aadaa fi Antiroopolojistii Obbo Daani’el Dheeressaa gamamaasiin Irreechi Ayyaana Aadaa fi Biyya keessatti qofa  kan argumu malee afuura siyaasaa hin qabu jedhan.ToI irraa arganne.

Facebook Comments