Jimmaa Abbaa Jifaar Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaarraa tajaajila akka hin arganne daangeffame.

Jimmaa Abbaa Jifaar Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaarraa tajaajila akka hin arganne daangeffame.

Jimmaa Abbaa Jifaar Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaarraa tajaajila akka hin arganne daangeffame.

Taphataan JAJ Yisaaq Makuriyaa kilabicha waliin  walii galtee osoon qabuu seeraan ala kilabicha keessaa gaggeefamuun koo sirrii miti jechuun ji’a sadi dura komii dhiheefachuun isaa ni yaadatama.

Federeeshiniin kubbaa Miilaa Itoophiyaas komiin taphatichi dhiheefate sirriidha jechuun, JAJ kaffaltii taphatichaaf malu kaffaluu akka qabu irratti murteesse.

Shaampiyooniin bara 2010 JAJ murtee isaratti darbe kana mormuun mana murtii ijibbaata Ispoortitti iyyatus hanga ammaatti deebiin hin kennamneefi.

Federeeshinichi garuu hanga JAJ kaffaltii taphatichaa raawwatutti, tajaajila Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaarraa argachuu malu akka hin arganne beeksise.

Oduma JAJ keessaa osoo hin baane kilabichi taphataa ittisaa Madin Jamiil Yaaqoob mallateesiseera.Lammaa Xiyyeetu gabaase.

Facebook Comments