Ministeerri Dhimma Alaa Itiyoophiyaa ijannoo Ijipti morme

OBN Fulbaana 9, 2011 -Itiyoophiyaan walabummaa ishee kabachiiftee misooma Hidha Haaromsa Guddichaa Itiyoophiyaa irratti eegalte cimsitee itti fufti jedhe Ministeerri Dhimma Alaa Itiyoophiyaa.

Dubbi himaan ministeerichaa obbo Nabiyaat Geetaachoo haala yeroo irratti ibsa kennaniin, marii Itiyoophiyaa, Sudaaniifi Ijipti misooma Abbayyaa irratti kanaan dura qabaniin alatti yaadni Ijipti dhiyeenya kana dhiyeessite fudhatama hin qabu jedhan.

Yaadni Ijiptiin dhiyaate mirga Itiyoophiyaan ammas ta’e fuula duraaf qabdu kan hinfudhanne, karoora hojiiwwan misoomaa Itiyoophiyaan bishaan Abbayyaarratti qabdu kana danquufi adeemsa bishaan laga Abbayyaa itti guutamuu qabus walxaxaafi rakkisaa kan godhu. Kanaaf Itiyoophiyaan faayidaa biyyoota sadanii giddugaleessa godhachuun hojii misoomaa laga Abbayyaa irratti jalqabde cimsitee itti fufti.

Sosochiin qofa qofaa dhimma Abbayyaarratti godhamaniifi jalqabbiiwwan walta’iinsa biyyoota sadanii diiguuf godhamanis yeroon ittifamuu qabu. Mariin waggoota 7 oliif wal hubannaan taasifamaa tures ittifufuu qaba kan jedhu Itiyoophiyaan amantaa qabdi. Leensaa Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments