Qabxiin seensa kutaa 11ffaa ifoome

Bara barnootaa 2012tti qabxiin kutaa 11ffaa ittiin galan dhiirotaaf 2.00, dubartootaaf ammoo 1.86 ta’uun ifoomera.

Qoramtootni galgalaa fi dhuunfaa dhiirotaaf 2.00, dubartootaaf 1.86, ta’ee sagantaa barnoota galgalaa fi dhuunfaatiin kan itti fufaan ta’a.

Qaama miidhamtoota dhagahuu hin dandeenye dhiirotaaf 1.86, dubartootaaf ammoo 1.71 akkasumas qaro dhabeeyyii dhiirotaaf 1.71, dubartootaaf 1.61 akka ta’u murtaa’era.

Naannolee deeggarsa addaa barbaadan, horsiisee bulaa fi naannolee rakkoo nageenyaa turetti dhiirotaaff 1.86, dubartootaaf 1.71 akka ta’u murtaa’un eerameera.

Barattoonni kanaan dura qabxii 2.00 fidanii turan, barnoota kutaa 11ffaa isaanii sagantaa galgalaatin itti fufuu danda’u.

Barattootni kutaa 11ffaatti darban hundinuu dameen barnoota filatan kallattii Roodmaappiin Barnootaa fi leenjii kaa’ame bu’uura godhachuun filannoon Saayinsii Umamaa fi Saayinsaa Hawaasaa qofa ta’a.

Barnoonni bara 2012 Fulbaana 12 Wiixata dhufu kan eegalu waan ta’eef, maatiin barattootaa ijoollee isaanii gara mana barumsaatti akka ergan ibsameera.

Facebook Comments