Qulqullina barnootaa naannoo Beenishangul Gumuuz guddisuuf qooda fudhattoonni tumsa qabu-Ashaadilii

OBN Ful.  06,2012-  Qulqullina barnootaa naannoo Beenishanguul Gumuuz guddisuu fi firii barattootaa fooyyessuuf qooda fudhattoonni tumsa waliinii akka taasisaan gaafatamaaniiru.

Naannoo Beenishanguul Gumuuz Magaalaa Asoosaatti Yaa’ii barnootaa 22ffaa guyyaa har’aa gaggeeffamaa kan jiru ta’uu Biiroon Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannichaa beeksiseera.

Yaa’icharratti Pireezidaantiin naannichaa obbo Ashaadilii Hasaan, yeroo ammaa kana waliin ga’insi barnootaa fooyya’a kan dhufe yoo ta’u, damicha irratti qulqullinaa fi bu’aa qabeessuummaa isaa yoo madaallu gadi bu’aa jiraachuu isaa ammo hundumaa yaachisuu qaba jedhaniiru.

Hoogganaan Biiroo Barnoota naannichaa obbo Toomaas Kuwii gama isaanitiin bara barnoota darbe walitti bu’iinsi ture bu’aa barnoota irratti dhiibbaa uumeera.

Qulqullina barnoota gadi bu’aa dhufee fi firii barattootaa fooyyeessufi rakkinoota jiraan furuuf qaamni hundi tumsuu akka qabu hooganichi himaniiru.

Facebook Comments