Filannoon bara kana kaara nagaa fi bilisa ta’een akka raawwatamuuf qaamolee garaagaraa waliin akka hojjetamuu Pireezidaanti Saahilawoqr Zawudee himan.

Filannoon bara kana kaara nagaa fi bilisa ta'een akka raawwatamuuf qaamolee garaagaraa waliin akka hojjetamuu Pireezidaanti Saahilawoqr Zawudee himan.

Filannoon bara kana kaara nagaa fi bilisa ta’een akka raawwatamuuf qaamolee garaagaraa waliin akka hojjetamuu Pireezidaanti Saahilawoqr Zawudee himan.

Filannoowwaan darbaniirraa barachuun amanammuun akka raawwatamu ni godhama.

Hojiilee gama siyaasan hojjetamuu qabanis Mootummaan dirree siyaasaa bal’isuuf bu’uura seeraan hojjeta.

Filannoo bara kanaas rakkoolee filannoo baroota darbe nu muudatan furuun filannoon haqa qabeessa, bilisa fi demokiraatawa akka ta’uuf ni hojjetama jedhaniiru.

Qaamoleen siivikii, koomishin filannoo fi koomishiin mirga namoomaa milkaa’ina filannoo kanaaf yeroo kamiiyyuu caalaa ni hojjetu.

Filannoo biyyaalessaan alas dhimmoonni murtoo ummataa barbaadan bu’uuruma sirna dimokiraasii dagaagsaniin kan raawwatamu ta’a jedhan.

Riifoormiwwaan hojjitti hiikuun abbootiin murtii bilisummaan akka hojjetaniif kan hojjetamuu ta’a.

Kanaafiis waltajjii hubannoo uumuu ni gaggeeffama jedhan.

 

Qaamoolen nageenyaa rakkoon osoo hin uummamin ittisuu fi erga uummameen booda yeroo gabaaba keessatti furuuf humni isaanii akka cimuuf ni hojjetama.

Hojiin riifoormii qaamolee nageenyaa federaalaas ta’ee naannolee cimee kan itti fufu ta’uu pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee ibsaniiru.

Rakkoo buqqaatii bara darbe muudateen namoota miiliyoona 2 buqqa’an keessaa yeroo ammaa kana namoonni kuma 100 hin caalle qofti hafuun ibsaniiru.

Mariin nageenyaa lammiilee biyyaatti mara waliin akka raawwatamuuf fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf qaamolee nageenya waliin ni hojjetama jedhan.

Nageenyi qabeenya qaalii sammuu fi harka keenya keessa jiruudha jedhan.

Facebook Comments