Abbootiin Qabeenyaa Kanaadaa Hojii Invastimantii Irratti akka bobba’aniif yaamichi dhiyaate.

Abbootiin Qabeenyaa Kanaadaa Hojii Invastimantii Irratti akka bobba’aniif yaamichi dhiyaate.

Abbootiin Qabeenyaa Kanaadaa Hojii Invastimantii Irratti akka bobba’aniif yaamichi dhiyaate.
Fooramii Invastimantii Imbaasiin Itoophiyaa fi Mootummaan Kubeek waliin qopheessan irratti Ergamtuun Addaa Mootummaa FDRI, Ambaasaaddar Naasisee Caalii abbootiin qabeenyaa Kanaadaa carraa invastimantii bal’aa Itiyoophiyaan qabdurratti baldhinaan akka hirmaatan yaamicha dhiyeessaniiru.

Ambaasaddar Naasiseen, Itophiyaan guddina dinagdee ishee guddisuun biyya abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee idil addunyaa bebbeekamoo hawwachuu dandeesse tahu eearanii, guddinni diinagdee akka itti fufiinsa qabaatuufi lammileedhaaf carra hojii uumuuf Mootummaan abbootii qabeenyaa hawwachuuf sagantaalee adda addaa fooyyeessuudhaan hojitti galuusaa himaniiru.
Fooramii Invastimantii kanarratti abbootiin qabeenyaa Kanaadaa 30 ol kan hojii Inarjii,ICT,Ijaarsa bu’uraalee Misoomaa fi tajaajila gorsaa irratti bobba’an argamaniiru.
Itiyoophiyaan carraa invastimantii misooma albuudaa fi Turizimiin qabdurratti abbootii qabeenyaa kanniniif kan dhiyaate yoo ta’u,abbootiin qabeenyaa kunnniinis carraa invastimantii Itoophiyaan qabdurratti hirmaachuuf fedhii qabaachunsaanii beekkameera.

Facebook Comments