Badhaasni ‘Odaa Award’ marsaa sadaffaan magaalaa Finfinnee Hoteela Sharaateenitti gaggeeffame.

Badhaasni ‘Odaa Award’ marsaa sadaffaan magaalaa Finfinnee Hoteela Sharaateenitti gaggeeffame.

Badhaasni ‘Odaa Award’ marsaa sadaffaan magaalaa Finfinnee Hoteela Sharaateenitti gaggeeffame.

Haati qabeenyaa dhaabbata Bashatuu Tolamariyaam Piroomooshiin, Gaazexeessituu Bashaatuun kaayyoon badhaasichaa aartii Oromoo jabeessuuf ta’uu himuun,namootni hojii aartii Oromoon hojii gaarii dalagan hamilees horatanii caalmaan akka hojjetaniif beekamtii kennuufiif ta’uu dubbataniiru.

Hogganaan Itti Aanaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa gama isaanin, Biiroon aadaafi Tuurizimii Oromiyaa namoota akka Bashaadduu hojii aartii Oromoo beekumsaa fi dandeettii qabaniin guddisuuf ifaajan kan galateeffatu ta’uu himuun, Aartiin Oromoo akka guddatuuf namoota hojii aartii kanarratti boba’an jajjabeessuun hunda keenyarraa eeggamas jedhaniiru.

Badhaasa Odaa Award marsaa 3ffaa kanaan hojii aartistoota dameelee Muuziqaa, Hogbarruu, Fiilmii fi namoota hojii Aartii isaanin dhiibbaa uuman jedhamaniif qoodamee kennameera.
Haaluma kanaan albeemiin filatamaa bara 2011n Galaanaa Gaaromsaa, hojii aartiisaan nama dhiibbaa uumuu danda’e kan bara 2011 waloo Seeneet Gizaachoofi badhaasa umurii guutuun weellisaa Nuhoo Goobanaa Badhaasa odaa award marsaa 3ffaa injifataniiru.

Zalaalam Boruutu gabaase.

Facebook Comments