‘’Daandii irra Dhufne irraa Fulduratti kan Waliin Imallutu Caala.’’ODP

‘’Daandii irra Dhufne irraa Fulduratti kan Waliin Imallutu Caala.’’ODP

‘’Daandii irra Dhufne irraa Fulduratti kan Waliin Imallutu Caala.’’ODP

Gaaffii walqixxummaa, haqaa fi bilisummaa lammiilee biyya keenyaa deebisuuf, darbees fedhii misoomuu fi badhaadhinaa ummata keenyaa galmaan ga’uuf ODP’n paartii obboleewwanii fi deeggartoota isaa waliin tokkummaa uumee qabsaa’aa fi aarsaa kaffalaa tureera, ammas qabsaa’aa jira.

Adeemsa qabsoo paartii keenyaa ilalchisee qajeeltoowwan sadiin hoogganamaa;seenaa keenya keessatti duudhaalee gaggaarii fi injifannoo qabnu kabajuunii fi cimsanii itti fufsiisuu ,dogoggoraawwan baroota darban mudatan adda baasuun waliin sirreessuun, akkasumas wantoota darbanirraa barnoota fudhachuun dogoggorri walfakkaatu akka hin muudanne gochuu, injifannoowwan keenya cimsanii itti fufsiisuun fedhii fi faayidaa dhaloota dhufuu galmaan ga’uudha.

Qajeeltoo qabsoowwan kanaa galmaan ga’uuf haasaan keenyaa fi raawwiin keenya hundi uummattoota gidduutti jaalala,tokkummaa fi nagaa kan fidan ta’uu akka qaban ODP’n cimsee amana, hojiirra oolmaasaafis ejjennoo kutannoo fi ciminaan hojjeta.
Gartuu kamirraayyu giti bittoonni dhufan fedhiisaanii malee garee irraa dhufan akka bakka hin buune cimsinee amanna.

Qabsoo obsa fixachiisaa baroota darban gaggeessaa turre gita bittoota waliin malee uummattootota waliin miti;ummattoonni cunqurfamaa turan malee cunqursaa hin turre wanta’eef.
Daandii irra dhufne caalaa karaan fuldura keenya jiru baayyee dheeraa akka ta’e ni amanna.seenaawwan keenya darban keessatti doggoggoroota mudatan caalaa hojiiwwan gaggaarii walitti nu fidantu baayyatu.
Walitti dhufeenyi Uummatta Oromoo fi Amaaraa obbolummaa baraa baratti darbu malee yeroo gabaabaatti addaan ba’uu kan hin dandeenyedha.
ODP fi ADP’n tokkummaa kaayyoo fi gochaan rakkoolee kanaan dura isaan mudachaa turan akkuma darban, gara fuula duraattis gufuuwwan isaan mudatu waliin ta’anii keessa darbuuf cimsanii akka hojjetan irra deebiin mirkaneessuu barbaanna.
Maddi:Fuula Feesbuukii Oromo Democratic Party.

Facebook Comments