Daandii Magaalaa Garba Gurraachaa Biriitii geessu waan cicciteef rakkoo hawaas-diinagdeef saaxilamaa jirra jedhan jiraattoonnii Magaalaa Biriitii.

Daandii Magaalaa Garba Gurraachaa Biriitii geessu waan cicciteef rakkoo hawaas-diinagdeef saaxilamaa jirra jedhan jiraattoonnii Magaalaa Biriitii.

Daandii Magaalaa Garba Gurraachaa Biriitii geessu waan cicciteef rakkoo hawaas-diinagdeef saaxilamaa jirra jedhan jiraattoonnii Magaalaa Biriitii.

Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuutti Daandin Magaalaa Garba Gurraachaa irraa gara Magaalaa Biriitii deemu kun Km 17 kan dheeratu yemmuu ta’u, yeroo amma kana sababaa adda addaatiin daandiin kun waan cicciteef hawaasnii tajaajila kanneen akka Geejibaa fi ambulaansii dhabuu irraa kan ka’e rakkachaa jirraa jedhan.

Qaamni dhimmi ilaallatus yeroo gabaaba keessattii fala nuuf kennuu qabas Jedhaniiru.

Bakka Bu’aa Itti Gaafatamaa Daandii Suphaa Damee Godina Shawaa Kaabaa Obbo Ayyalaa Gebri’eeluu gama isaanitiin rakkoo ciccituu daandiitiin kan ka’e uummannii daraaramaa akka jiru ibsanii, tajaajilli uummataa akka hin dhaabbannee dirqama qabna waan ta’eef, yeroo gabaaba keessattii daandiin bakka ciccitee ni suphina jedhan.

Ji’a Amajjii keessattii daandii magaalaa Garba Gurraachaa Biriitii geessuu gutumaa gutuuttii suuphuuf karoorfannee hojjachaa jirraas jedhaniiru.

Biniyaam Boggaalaatu gabaase.

Facebook Comments