Dargaggoonni fi qonnaan bultonni adda dureen eeyyama baafachuun hojii dadalaatti akka galaniif Biiroon Daldala Oromiyaa xiyyeeffaannaan hojjechaan jira jedhe.

Dargaggoonni fi qonnaan bultonni adda dureen eeyyama baafachuun hojii dadalaatti akka galaniif Biiroon Daldala Oromiyaa xiyyeeffaannaan hojjechaan jira jedhe.

Dargaggoonni fi qonnaan bultonni adda dureen eeyyama baafachuun hojii dadalaatti akka galaniif Biiroon Daldala Oromiyaa xiyyeeffaannaan hojjechaan jira jedhe.

Hogganaa Itti aanaan Biiroo Daldala Oromiyaa, Obbo Warquu Caalaa OBN tti akka himanitti, ummanni Oromoo diinagdee isaaf malu akka horatuuf dargaggootaa fi qonnaan bultootoota adda duree tahan hubannoo gahaa argatanii akka hojii daldalaatti galaniif hojiin dandeetti cimsuu barana baldhinaan raawwata jedhaniiru.

Daldaltoota daladala keessa jiran daldala keessa tursuuf Biiroon isaanii deeggarsa kennu cimsee itti fufas jedhan.

Oromiyaa kessatti daldalli haqa qabessi akka jiraatuuf Mana Maree Daldala Naannoo Oromiyaa fi Mana Maree Daldala Dubartootaa waliin qindoominaan hojjenna jedhan.

Hubannoo Rifoormii daldalaas nama hunda biraan ga’uuf hojii hunda ‘on line’gochaa jirras jedhan.

Daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii to’achuuf gareen hundaa’ee hojii eegaluusaa Obbo Warquun dubbatan.
Qaala’insa gabaa mul’atu furuufiis dhiyeessi barbaachisu ummataaf dhiyaachaa jira jedhan.

Daldaltoota seeraan ala gati dabalan irrattis tarkaanffiin bulchinsaa fi seeraa fudhachuun cimee itti fufa jedhan.
Oromiyaa keessa daldaltoonni kuma 418 hojii daldalaa adda addaarratti bobba’ani hojeechaa jiru.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments