Dhaabbanni Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa sanyii qamadii haaraa Naannoo Gammoojjii rooba gahaa hin qabne keessatti dafee ga’uu danda’u qorannoon argachuusaa beeksise.

Dhaabbanni Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa sanyii qamadii haaraa Naannoo Gammoojjii rooba gahaa hin qabne keessatti dafee ga'uu danda’u qorannoon argachuusaa beeksise.

Dhaabbanni Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa sanyii qamadii haaraa Naannoo Gammoojjii rooba gahaa hin qabne keessatti dafee ga’uu danda’u qorannoon argachuusaa beeksise.

Dhaabatichi sanyii qamadii haaraa naannoo gammoojjii rooba xiqqaa qaban keessatti dafee ga’uu danda’u waggaa toorba booda argachuusaa beeksiseera.

Qonnaan bultoonni aanaa Dugdaa sanyii qamadii haaraa qorannoon argame kana dhaabbata kana irraa fudhatanii paakeejii guutuutti fayyadamanii waan misoomsaniif midhaan isaanii toleera; callaa gaariis akka abdatan dubbataniiru.

Sanyii qamadii haaraa naannoo Gammoojjii rooba xiqqaa qabaniif qorannoon argame kana qonnaan bultoota biraan akka ga’uuf ogeeyyii qonnaa aanichaa waliin ta’uun hojiin deeggarsa ogummaa walirraa hin cinne kennamaa akka jiru, Dhaabbata Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti qorataan Fooyyessa Sanyii Midhaanii ,Obboo Urgaayaa Baalchaa himaniiru.

Dhaabbatichi hojii qo’annoofi qorannoo qonnaa irratti xiyyeefatee hojjachuun sanyii midhaan fooyya’aa sanyii handaaqqoo sanyii loon aannanii fi foonii, akkasumas nyaata beeyladaafi kanneen biroo qonnaan bultootaaf qorannoon argate dhiyeessaa jiras jedhameera.

Dhaabbatichi bara kana sanyii margaa gara garaa misooma aannanii fi fooniif ta’u babal’isuun qonnaan bultoonni akka irraa fayyadaman deeggaraa jiras jedhameera.Habiib Adamtu gabaase.

Facebook Comments